Sản phụ nhiễm Covid-19 cùng con gái sơ sinh thoát "cửa tử"

B?nh vi?n Trung ??ng Hu? c? s? 2 v?a c?u s?ng m? con s?n ph? b? nhi?m Covid-19 trong tình tr?ng tr? n?ng. 

 

Ngày 7/9, B?nh vi?n Trung ??ng Hu? c? s? 2 cho bi?t, ??n v? v?a ph?u thu?t thành công cho m? con s?n ph? N.T.T. (42 tu?i, quê Qu?ng Nam).

Tr??c ?ó, ngày 31/7, ch? T. ?i t? TP.HCM v? Qu?ng Nam và cách ly t?p trung t?i TP Tam K?.

Ngày 4/8, ch? T. ???c xác ??nh d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Lúc này, n? b?nh nhân ?ang mang thai g?n 35 tu?n.

S?n ph? nhi?m Covid-19 cùng con gái s? sinh thoát
S?c kh?e c?a cháu bé s? sinh ?ã d?n ?n ??nh

??n ngày 5/8, b?nh nhân T. có bi?u hi?n hi?n ho, s?t, ph?i th? oxy nên ???c chuy?n ??n Trung tâm cách ly c?a B?nh vi?n Trung ??ng Hu? c? s? 2 (huy?n Phong ?i?n, t?nh TT-Hu?) ?? ti?p t?c theo dõi, ?i?u tr? trong tình tr?ng b?nh tr? n?ng.

Sáng 11/8, s?n ph? có d?u hi?u chuy?n d? sinh con. Qua th?m khám, bác s? ch? ??nh m? c?p c?u l?y thai. Sau khi ??a vào phòng m?, b?nh nhân có d?u hi?u suy hô h?p, tiên l??ng n?ng, da niêm m?c nh?t nh?t, khó th?, co kéo c? hô h?p.

??n 9h30 cùng ngày, b?nh nhân ???c m? l?y thai. Bé gái chào ??i n?ng 2,2 kg nh?ng xu?t hi?n tình tr?ng gi?m tr??ng l?c c?, th? y?u, không khóc, tím. Sau khi ???c các bác s? n? l?c c?p c?u, tr? chuy?n bi?n h?ng h?n, c? ??ng tay chân khá, tr??ng l?c c? t?t và ???c chuy?n ??n trung tâm cách ly ti?p t?c theo dõi, ?i?u tr?.

S?n ph? nhi?m Covid-19 cùng con gái s? sinh thoát
Sáng nay, m? con ch? T. ???c xu?t vi?n sau 3 l?n xét nghi?m âm tính v?i SARS-CoV-2

Sau khi sinh cháu bé, ng??i m? ???c h?i s?c tích c?c, th? máy, ch? ??nh l?c máu liên t?c. Sau 2 ngày, tình tr?ng suy hô h?p c?a b?nh nhân v?n ti?n tri?n r?t n?ng, nguy k?ch.

Các y bác s? Trung tâm cách ly B?nh vi?n Trung ??ng Hu? ?ã ti?n hành h?i ch?n liên khoa d??i s? ch? trì tr?c tuy?n c?a GS.TS Ph?m Nh? Hi?p - Giám ??c b?nh vi?n, ?ang làm nhi?m v? ch?ng d?ch Covid-19 ? TP.HCM.

 

V?i ch?n ?oán s?c kh?e b?nh nhân sau m? l?y thai kèm m?c Covid-19 n?ng, h?i ??ng chuyên môn ?ã ch? ??nh ti?n hành ch?y ECMO c?p c?u cho s?n ph?.

Ngày 22/8, s?c kh?e ch? T. ?ã d?n ?n ??nh và ng?ng l?c máu. Nh?ng ngày sau, b?nh nhân ti?p t?c ???c t?p hô h?p li?u pháp và v?n ??ng ph?c h?i ch?c n?ng tích c?c.

Nh?ng ngày g?n ?ây, s?c kh?e c?a s?n ph? ?ã ?n ??nh, t?nh táo, ti?p xúc t?t. Bé s? sinh kh?e m?nh, cân n?ng 3,2 kg.

Sau 3 l?n xét nghi?m RT-PCR cho k?t qu? âm tính, sáng nay, 2 m? con ch? T. ?ã ???c xu?t vi?n ?? v? nhà ti?p t?c theo dõi, ?i?u tr?.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Quang Thành

Bình luận

Những tin mới hơn