Sáng 14/9 Hà Nội có 3 ca Covid-19 ở quận Hoàng Mai, Đống Đa

Sáng 14/9, Hà N?i ghi nh?n 3 ca m?c Covid-19, c? 3 ca ??u ???c phát hi?n t?i khu cách ly.

 

Các ca Covid-19 phân b? ? Hoàng Mai (2) và ??ng ?a (1). Thông tin 3 b?nh nhân nh? sau:

B?nh nhân n? H.T.Y, sinh n?m 1951 ? V?n Ch??ng, ??ng ?a. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a t? ngày 22/8. Ngày 10/9, bà Y. ???c xác ??nh là F1 c?a T.T.N. Ngày 11/9, ng??i này có tri?u ch?ng s?t, ho ???c l?y m?u, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân nam N.?.H, sinh n?m 2017 ? Hoàng V?n Th?, Hoàng Mai. B?nh nhân là F1 (con) c?a N.?.T. Ngày 13/9, b?nh nhân ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân ti?p theo là ch? N.T.N, sinh n?m 1994 c?ng ? Hoàng V?n Th?, Hoàng Mai. B?nh nhân là F1 (v?) c?a N.?.T. Ngày 13/9, ch? N. ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.820 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.595 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 2.225 ca.

C?ng theo CDC Hà N?i, t?i 6h ngày 14/9, toàn thành ph? Hà N?i ?ã th?c hi?n ???c 4.785.470 m?i tiêm (m?i 1: 4.381.139, m?i 2: 404.331), s? d?ng 4.370.310 li?u v?c xin/5.359.676 li?u v?c xin ???c c?p, ??t ti?n ?? 80,6% trên t?ng s? v?c xin ???c c?p.

V? xét nghi?m, tính ??n 19h ngày 13/9, thành ph? ?ã l?y ???c 2.804.258 m?u, phát hi?n 19 ca d??ng tính. C? th?, s? m?u g?p xét nghi?m PCR là 2.031.965, có 1.103.263 m?u âm tính và 14 m?u d??ng tính, s? còn l?i ?ang ch? k?t qu?.

 

Trong s? 772.286 m?u test nhanh kháng nguyên, có 47 m?u d??ng tính, sau ?ó ???c l?y m?u l?i xét nghi?m PCR, k?t qu? có 5 ca d??ng tính.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn