Sáng 15/9, Hà Nội thêm 3 ca Covid-19 ở Thanh Xuân và Hoàng Mai

S? Y t? Hà N?i v?a công b? 3 ca Covid-19 m?i, ??u ???c phát hi?n d??ng tính qua xét nghi?m sàng l?c t?i khu v?c phong t?a.

 

Qu?n Hoàng Mai ghi nh?n 2 b?nh nhân Covid-19, g?m H.T.D (nam, sinh n?m 1962) và N.T.T (n?, sinh n?m 1974), là ng??i cùng gia ?ình t?i P410, A4 chung c? ??n L?, ph??ng Hoàng V?n Th?.

H? s?ng trong khu v?c phong t?a, ?ã cách ly. Ngày 14/9, hai ng??i này ???c l?y l?i m?u, xét nghi?m cho k?t qu? d??ng tính.

Qu?n Thanh Xuân có 1 tr??ng h?p là bà N.T.?, sinh n?m 1935, ? F5D, ngõ 330 Nguy?n Trãi, ph??ng Thanh Xuân Trung. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a, ?ã cách ly và xét nghi?m âm tính tr??c ?ó.

Ngày 14/9, bà T ti?p t?c ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính. Nh? v?y t?i sáng nay, ? d?ch Thanh Xuân Trung phát hi?n t?ng s? 569 b?nh nhân Covid-19.

Tính t? ??u ??t d?ch th? t? (ngày 27/4) ??n nay, toàn thành ph? Hà N?i ghi nh?n 3.845 ca Covid-19, g?m 1.596 ca c?ng ??ng và 2.249 ng??i t?i khu cách ly, khu v?c phong t?a.

V? ti?n ?? tiêm ch?ng, theo báo cáo c?a S? Y t? Hà N?i, thành ph? ?ã s? d?ng 4.594.556 li?u v?c xin/5.359.676 li?u ???c phân b?, ??t ti?n ?? 85,7% trên t?ng s? v?c xin ?ã nh?n.

V? xét nghi?m di?n r?ng, trong ngày 14/9, ngành y t? l?y ???c 217.908 m?u. Tính t?ng t? ngày 9/9 ??n nay là 3.262.842 m?u (2.227.630 m?u g?p PCR, 1.035.212 test nhanh), phát hi?n 19 ca m?c (Hoàng Mai: 4, Thanh Trì: 4, Th??ng Tín: 3, ??ng ?a: 2, Thanh Xuân: 2, Hai Bà Tr?ng: 2, Ch??ng M?: 1, ?ng Hòa: 1).

T?t c? tr??ng h?p d??ng tính ?ã ???c S? Y t? Hà N?i công b? trong nh?ng b?n tin g?n ?ây. Các ??n v? v?n ?ang ti?p t?c kh?n tr??ng th?c hi?n l?y m?u và làm xét nghi?m.

 

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn