Sáng 4/9, Hà Nội thêm 6 ca mắc Covid-19

Sáng 4/9, Hà N?i ghi nh?n thêm 6 b?nh nhân Covid-19. Các b?nh nhân ??u ?ã ???c cách ly, phân b? t?i Thanh Xuân (2), Hà ?ông (2), ??ng ?a (1) và Hai Bà Tr?ng (1).

 

Các b?nh nhân Covid-19 m?i ??u thu?c chùm ca b?nh ho s?t c?ng ??ng. 

Thông tin 6 ca m?c Covid-19 m?i nh? sau:

B?nh nhân nam L.S, sinh n?m 2015 ? Minh Khai, Hai Bà Tr?ng. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a ?ã ???c xét nghi?m 2 l?n âm tính và chuy?n cách ly t?p trung t? 29/8. Ngày 3/9, S. xu?t hi?n tri?u ch?ng ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân n? ?.T.L, sinh n?m 1981 ? Yên Ngh?a, Hà ?ông. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a, là (con) c?a b?nh nhân ?.T.T và ?.T.X ???c xét nghi?m 1 l?n âm tính. Ngày 2/9, L. ???c chuy?n cách ly t?p trung. Ngày 3/9, b?nh nhân xu?t hi?n tri?u ch?ng ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân n? N.T.H, sinh n?m 1986 ? Phú Lãm, Hà ?ông. B?nh nhân là F1 c?a b?nh nhân N.T.T.H (làm cùng phân x??ng). Ngày 3/9, ch? H. ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân n? L.T.T, sinh n?m 1949 ? V?n Mi?u, ??ng ?a. B?nh nhân là F1(s?ng cùng nhà) c?a b?nh nhân N.T.T ?ã ???c xét nghi?m 1 l?n âm tính. Ngày 3/9, bà T. ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân n? T.N.H, sinh n?m 2001 ? Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. B?nh nhân là F1 (hàng xóm) c?a b?nh nhân B.T.N và là con F0 H.T.K, ?ã ???c xét nghi?m 3 l?n âm tính. Ngày 2/9, H. ???c chuy?n cách ly t?i khu cách ly ?H FPT và xét nghi?m l?n 4, k?t qu? d??ng tính.

 

B?nh nhân nam V.N.?.M, sinh n?m 2007 ? Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a ?ã ???c xét nghi?m 2 l?n âm tính. Ngày 1/9, M. ???c chuy?n cách ly t?i khu cách ly ?H FPT. Ngày 3/9, b?nh nhân ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.430 ca d??ng tính SARS-CoV-2, trong ?ó, s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.559 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 1.871 ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn