Sáng 6/9, Hà Nội có 2 ca Covid-19 thuộc chùm ho sốt cộng đồng

Sáng 6/9, Hà N?i ghi nh?n 2 b?nh nhân  trong ?ó 1 ca t?i khu cách ly, 1 ca t?i khu phong t?a.

 

Các ca phân b? t?i Thanh Xuân (1), Nam T? Liêm (1), ??u là F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng. Thông tin c? th? 2 ca m?c m?i nh? sau:

B?nh nhân n? B.T.T.H, sinh n?m 1959 ? Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a và có xu?t hi?n tri?u ch?ng b?nh ???c chuy?n khám, ?i?u tr? t?i BV Thanh Nhàn và ???c l?y m?u xét nghi?m cho k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân n? C.T.H, sinh n?m 2008 ? ??i M?, Nam T? Liêm. B?nh nhân là F1 (con) c?a b?nh nhân N.T.T.H, ?ã ???c cách ly t?p trung và làm xét nghi?m âm tính. Ngày 5/9, b?nh nhân có ho, ???c l?y m?u xét nghi?m và có k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.529 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.563 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 1.966 ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

 

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn