Sáng 9/9, Hà Nội thêm 3 ca Covid-19 tại Hai Bà Trưng và Thanh Trì

Sáng nay, S? Y t? Hà N?i công b? 3 tr??ng h?p m?c Covid-19 m?i, ??u ?ã cách ly t? tr??c.

 

Ba b?nh nhân Covid-19 m?i trên trú t?i các qu?n/huy?n: Thanh Trì (2), Hai Bà Tr?ng (1). H? ??u thu?c chùm ca b?nh F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng.

Qu?n Hai Bà Tr?ng:

H.C.T, nam, sinh n?m 1949, ? 39/8 Hòa Bình 2, ph??ng Minh Khai, Hai Bà Tr?ng. Ng??i này là F1 c?a ca Covid-191 N.V.V, ?ã ???c cách ly t?p trung và xét nghi?m âm tính tr??c ?ó. Ngày 8/9, b?nh nhân xu?t hi?n tri?u ch?ng, ???c l?y m?u xét nghi?m, cho k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2.

Huy?n Thanh Trì:

Hai b?nh nhân H.V.P (nam, sinh n?m 1959) và H.V.H (nam, sinh n?m 1985) cùng trú t?i thôn N?i Am, xã Liên Ninh, huy?n Thanh Trì. H? là F1 c?a F0 H.T.P, ngày 8/9 ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Nh? v?y tính t? ??u ??t d?ch th? t? (ngày 27/4) ??n nay, Hà N?i ?ã phát hi?n t?ng c?ng 3.663 b?nh nhân Covid-19, g?m 1.578 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 2.085 ng??i t?i khu cách ly, khu v?c phong t?a.

Thành ph? ?ang t?p trung m?i ngu?n l?c, tranh th? t?ng phút, t?ng gi?, b?ng m?i bi?n pháp t?n d?ng t?i ?a th?i gian “vàng” giãn cách xã h?i.

T? ngày 6/8 ??n 15/9, Hà N?i s? xét nghi?m di?n r?ng cho 100% ng??i dân. Trong ?ó:

- T?i các khu v?c có nguy c? r?t cao, nguy c? cao: hoàn thành l?y m?u xét nghi?m cho toàn b? ng??i dân ít nh?t 3 l?n (t? 2-3 ngày/l?n).

 

- T?i các khu v?c có nguy c? và các khu v?c khác: hoàn thành l?y m?u xét nghi?m cho toàn b? ng??i dân ít nh?t 1 l?n (5-7 ngày/l?n).

- Xét nghi?m t?m soát 100% v?i các tr??ng h?p có bi?u hi?n ho, s?t, khó th?, viêm ???ng hô h?p... ??n b?nh vi?n khám, ch?a b?nh và t?i c?ng ??ng.

- Xét nghi?m 3 ngày/l?n ??i v?i nhân viên, ng??i lao ??ng t?i các c? s? khám, ch?a b?nh và các ??i t??ng có nguy c? cao m?c b?nh.
 

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn