“Siêu phẩm nhiếp ảnh” vivo X70 Pro ra mắt tại Việt Nam vào 22/9

Hãng vivo v?a thông tin chính th?c v? vi?c ra m?t flagship “??nh cao nhi?p ?nh” X70 Pro t?i Vi?t Nam vào ngày 22/9.

N?i ti?p X60 Pro ???c ra m?t t?i Vi?t Nam vào tháng 4 v?a qua, X70 Pro ti?p t?c k? th?a và phát tri?n nhi?u tinh túy v? công ngh? tiên ti?n c?a vivo và chuyên môn v? nhi?p ?nh di ??ng c?a ZEISS nh?m ti?p t?c kh?ng ??nh ??nh h??ng c?a hãng công ngh? v?i m?c tiêu t?o ra nh?ng s?n ph?m ?i?n tho?i s? h?u công ngh? nhi?p ?nh di ??ng s? m?t trong ngành. T?i ?ông Nam Á, Vi?t Nam s? tr? thành m?t trong nh?ng th? tr??ng ??u tiên chào ?ón s? xu?t hi?n c?a vivo X70 Pro.

“Siêu ph?m nhi?p ?nh” vivo X70 Pro ra m?t t?i Vi?t Nam vào 22/9
Nh?ng hình ?nh ??u tiên c?a X70 Pro ???c hé l? trên trang website chính th?c c?a vivo Vi?t Nam

Flagship m?i nh?t c?a vivo là m?t trong nh?ng smartphone hi?m hoi trên th? tr??ng s? h?u ?ng kính v?i l?p ph? ZEISS T* – công ngh? huy?n tho?i làm nên tên tu?i c?a ZEISS trong ngành nhi?p ?nh. L?p ph? này giúp h?n ch? hi?n t??ng “bóng ma” (ghosting) và lóe sáng c?ng nh? gi?m khúc x? ánh sáng, ch?ng lóa t?t trong tình hu?ng ánh sáng m?nh ho?c ng??c sáng, t? ?ó cho phép ch?p rõ nét trong màn ?êm, ?? mang ??n m?t b?c ?nh s?c nét, trong tr?o. Tiêu chu?n kh?t khe t? ZEISS T* trên camera c?a vivo X70 Pro h?a h?n s? mang ??n cho ng??i dùng nh?ng tr?i nghi?m ch?p ?nh ?êm ?n t??ng.

  • Xem thêm: Vivo X70 Series: ?n t??ng ?ng kính Zeiss T*

Ti?p t?c k? th?a công ngh? ch?ng rung gimbal ?ã tr? thành th??ng hi?u c?a dòng X, vivo X70 Pro ???c nâng c?p h? th?ng camera v?i ch?ng rung Gimbal 3.0. So v?i các th? h? tr??c, Gimbal 3.0 trên X70 Pro cho hi?u qu? ch?ng rung g?p 2 l?n và ??c bi?t, nó còn giúp ?nh ch?p ???c ?n ??nh, ít m? nhoè h?n 6 l?n so v?i ?i?n tho?i thông th??ng. 

??c bi?t, v?i s? b? sung thêm c?m bi?n Sony IMX766V ???c thi?t k? riêng cho vivo, công ngh? ch?ng rung Gimbal 3.0 siêu c?m bi?n phát huy ?u th? v??t tr?i trong các tình hu?ng c?n b?t nét nhanh và chính xác ngay c? vào ban ?êm, ??c bi?t h?u d?ng khi quay video hành trình, quay vlog th? thao m?o hi?m hay ??n gi?n là các ?o?n video ng?n trên ???ng. 

Thêm vào ?ó, video ch?ng rung 5 tr?c VIS trên X70 Pro ??m b?o các c?nh quay ??ng ???c ?n ??nh. Công ngh? này trao cho chi?c flagship m?i c?a vivo kh? n?ng “??nh hình rung ??ng”, bi?n m?i th??c phim ??u tr? nên m??t mà và hút m?t mà ng??i ch?p không ph?i “nín th?” ?? ghi l?i nh?ng t?m ?nh rõ nét.

“Siêu ph?m nhi?p ?nh” vivo X70 Pro ra m?t t?i Vi?t Nam vào 22/9 - ?nh minh ho? 2
vivo X70 Pro s? h?u ?ng kính có l?p ph? ZEISS T*

Bên c?nh kh? n?ng nhi?p ?nh chuyên nghi?p, vivo X70 Pro ti?p t?c theo ?u?i thi?t k? sang tr?ng, trang nhã cùng kích th??c m?ng nh? ??c tr?ng c?a dòng X. C?m camera s?p x?p theo b? c?c x?p t?ng t?i gi?n, t?ng thêm s? trang nhã cho v? ngoài c?a vivo X70 Pro. Trong khi ?ó, m?t l?ng ???c tinh ch?nh v?i công ngh? tráng ph? Hu?nh th?ch AG l?p lánh, cho c?m giác c?m n?m tho?i mái và không h? bám vân tay. 

S? h?u ?ng kính ZEISS trang b? ch?ng rung Gimbal 3.0 siêu c?m bi?n ???c phát tri?n v?i kh? n?ng ??nh hình t?ng chuy?n ??ng, ?i cùng l?p ph? ZEISS T* giúp ??nh hình s?c màu trong m?i ?i?u ki?n ánh sáng cùng nhi?u nâng c?p ?áng k? khác s? ???c hé l? trong th?i gian t?i, s?n ph?m này h?a h?n s? t?o nên c?n s?t trong c?ng ??ng ?am mê công ngh? và nhi?p ?nh nh? “ng??i ti?n nhi?m” X50 Pro và X60 Pro. Cùng ch? ??i nh?ng thông tin chính th?c s? ???c công b? trong s? ki?n ra m?t chính th?c vivo X70 Pro vào ngày 22/9 s?p t?i.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 4911 ?ánh giá, th? h?ng là 4.5/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: thông tin

Bình luận

Những tin mới hơn