Sống chung với Covid-19, Singapore làm gì để ngăn số ca mắc đang tăng phi mã?

Hành ??ng ?? ng?n s? ca m?c “t?ng theo c?p s? nhân”

Phát bi?u tr??c báo gi?i, ông Lawrence Wong, ??ng ch? t?ch l?c l??ng tác chi?n ?a b? ch?ng Covid-19, ??ng th?i là B? tr??ng Tài chính Singapore ?ánh giá, t? l? lây nhi?m c?a Covid-19 ? n??c này ph?i ???c làm ch?m l?i.

Singapore s? n? l?c th?c hi?n ?i?u này mà không ph?i b??c vào m?t giai ?o?n c?nh báo t?ng c??ng khác, ông Wong cho hay.

"?i?u khi?n chúng tôi lo ng?i không ch? là t?ng s? ca m?c mà còn là m?c ?? virus lây lan. ?ó là h? s? lây nhi?m c? b?n, hay R. Hi?n nay, R là h?n 1. S? ca m?c ?ang g?p ?ôi m?i tu?n. N?u ti?p t?c chi?u h??ng này, ?i?u ?ó t?c là chúng ta s? có 1.000 ca m?c hàng ngày trong 2 tu?n ho?c có l? là 2.000 ca m?c hàng ngày trong 1 tháng".

T? kinh nghi?m c?a các qu?c gia khác, khi s? ca m?c t?ng lên quá m?nh, s? có nhi?u ca b?nh c?n ?i?u tr? trong phòng ch?m sóc tích c?c (ICU) và nhi?u ca t? vong h?n, ông Wong nh?n ??nh.

"?ó không ch? là v?n ?? nh?ng ng??i cao tu?i ch?a ???c tiêm vaccine. B?i vì th?m chí c? nh?ng ng??i ?ã ???c tiêm vaccine, v?n s? có m?t s? l??ng nh? nh?ng ng??i ng??i này tr?i qua các tri?u ch?ng nghiêm tr?ng. Do ?ó, n?u s? ca m?c t?ng cao, m?t t? l? nh? s? bi?n thành m?t s? l??ng ?áng k? các ca m?c c?n ?i?u tr? trong ICU và s? ca t? vong".

"Vì th?, chúng ta ph?i làm ch?m t? l? lây nhi?m và ??a R gi?m xu?ng. Chúng tôi s? n? l?c làm v?y mà không c?n quay tr? l?i giai ?o?n c?nh báo t?ng c??ng. ??c bi?t, chúng tôi s? ti?n hành truy v?t ti?p xúc quy?t li?t và khoanh vùng các ca m?c, chùm ca m?c, c?ng nh? ??a vi?c xét nghi?m tr? nên ph? bi?n h?n".

S? ca m?c m?i trong c?ng ??ng ? Singapore ?ã t?ng g?n g?p ?ôi lên h?n 1.200 tr??ng h?p trong tu?n qua, t?ng so v?i con s? 600 c?a tu?n tr??c ?ó, B? Y t? Singapore cho bi?t.

Nh?ng ng??i ch?a ???c tiêm vaccine v?n có nguy c? m?c b?nh n?ng và t? vong vì Covid-19. Trong 28 ngày qua, 6,7% s? ca m?c ch?a ???c tiêm vaccine ?ã tr?i qua các tri?u ch?ng nghiêm tr?ng ho?c t? vong.

"N?u s? lây nhi?m ti?p t?c theo chi?u h??ng này, chúng ta s? ch?ng ki?n s? ca m?c t?ng g?p ?ôi m?i tu?n. ?i?u ?ó c?ng t?c là s? có nhi?u ng??i r?i vào tình tr?ng nghiêm tr?ng h?n", B? Y t? Singapore d? báo.

B? này cho r?ng: "Chúng ta c?n hành ??ng nhanh chóng ?? ki?m ch? nguy c? s? ca m?c lây lan theo c?p s? nhân. Chúng ta c?n t?n d?ng th?i gian ?? tiêm vaccine cho nhi?u ng??i s?m nh?t có th?, ??c bi?t là ng??i cao tu?i, c?ng nh? tri?n khai ch??ng trình tiêm vaccine t?ng c??ng cho ng??i t? 60 tu?i tr? lên".

Xét nghi?m th??ng xuyên

T?n s? xét nghi?m nhanh b?t bu?c s? ???c t?ng c??ng t? 2 tu?n/l?n sang 1 tu?n/l?n t? 13/9 t?i, ông Wong cho hay.

Vi?c thúc ??y xét nghi?m s? giúp phát hi?n các ca m?c và khoanh vùng nhanh h?n. ?i?u này có vai trò ??c bi?t quan tr?ng, nh?t là tr??c s? lây nhi?m c?a bi?n th? Delta.

H? th?ng xét nghi?m hi?n ?ang ???c th?c hi?n trong nh?ng l?nh v?c có r?i ro cao nh? d?ch v? th?c ph?m, các d?ch v? ch?m sóc cá nhân, phòng t?p gym...

H? th?ng này s? ???c m? r?ng t?i nhi?u môi tr??ng khác có "s? ti?p xúc c?ng ??ng th??ng xuyên", B? Y t? Singapore cho hay. Theo ?ó, vi?c xét nghi?m s? ???c t?ng c??ng v?i các nhân viên làm vi?c ? các c?a hàng bán l?, trung tâm th??ng m?i, siêu th? c?ng nh? các nhân viên v?n chuy?n hàng hóa.

Chính ph? Singapore s? tr? giá cho chi phí c?a t?t c? các xét nghi?m theo h? th?ng giám sát t?ng c??ng v?i c? ng??i ?ã tiêm vaccine và ng??i ch?a tiêm vaccine t?i cu?i n?m 2021.

Kit xét nghi?m nhanh kháng nguyên (ART) s? ???c phân b? t?i các công ty không n?m trong ??i t??ng b?t bu?c xét nghi?m hàng ngày ?? h? có th? quy?t ??nh vi?c xét nghi?m hàng tu?n v?i nhân viên trong 2 tháng t?i. M?i công ty s? nh?n ???c 8 kit xét nghi?m cho m?i nhân viên làm vi?c t?i v?n phòng hàng tu?n.

T?t c? các công ty s? th?c hi?n vi?c xét nghi?m hàng tu?n v?i các nhân viên c?a h? t?i v?n phòng và vi?c xét nghi?m này có th? do các cá nhân t? ti?n hành t?i nhà ho?c ? n?i làm vi?c. Các ch? công ty s? ??a ra m?t quy trình nh?m ??m b?o vi?c xét nghi?m ???c ti?n hành ?úng cách và báo cáo k?t qu? cho các c? quan t??ng ?ng c?a chính ph?.

"Chúng tôi hy v?ng vi?c phân ph?i kit ART t?i h? gia ?ình và các công ty s? giúp truy?n t?i v?n hóa trách nhi?m trong vi?c t? xét nghi?m th??ng xuyên. ?i?u này s? tr? thành m?t công c? quan tr?ng cho cu?c s?ng bình th??ng m?i ?? chúng ta có th? h?n ch? tác ??ng c?a ??i d?ch Covid-19 mà không ph?i áp ??t các c?nh báo t?ng c??ng".

C?nh báo y t? công c?ng

Chính ph? Singapore c?ng s? g?i C?nh báo R?i ro S?c kh?e và Báo ??ng R?i ro S?c kh?e t?i m?i ng??i khi m?t chùm ca m?c ???c xác ??nh ?? cách ly nh?ng tr??ng h?p ti?p xúc g?n.

H? th?ng này s? "bao quát m?t m?ng l??i r?ng kh?p" liên quan ??n các ca m?c và xác ??nh chùm ca m?c nhanh chóng, B? Y t? Singapore cho hay, ??ng th?i cho bi?t thêm, khi có nhi?u ca m?c trong c?ng ??ng, s? có nhi?u ng??i nh?n ???c nh?ng c?nh báo và báo ??ng nh? v?y.

Nh?ng ng??i nh?n ???c C?nh báo R?i ro S?c kh?e s? ???c yêu c?u th?c hi?n xét nghi?m PCR và t? cách ly cho ??n khi có k?t qu? xét nghi?m âm tính t? l?n xét nghi?m ??u tiên. Sau ?ó, h? s? ti?p t?c th?c hi?n các xét nghi?m nhanh kháng nguyên và sau ?ó là xét nghi?m PCR vào ngày th? 14.

Nh?ng ng??i nh?n ???c Báo ??ng R?i ro S?c kh?e không ph?i là ??i t??ng th?c hi?n các bi?n pháp trên nh?ng "???c khuy?n khích m?nh m?" th?c hi?n xét nghi?m PCR s?m nh?t có th?. Nh?ng ng??i nh?n ???c c? 2 c?nh báo này s? gi?m ti?p xúc xã h?i trong 14 ngày.

"V?i t?t c? nh?ng bi?n pháp trên, chúng tôi hy v?ng có th? làm ch?m s? lây nhi?m mà không c?n quay l?i báo ??ng t?ng c??ng ho?c phong t?a... nh?ng ph??ng án cu?i cùng mà chúng tôi c? h?t s?c ?? tránh ph?i s? d?ng chúng", ông Wong cho hay.

"Dù v?y, chúng ta không th? lo?i b? chúng hoàn toàn".

B? tr??ng Tài chính Singapore c?ng nh?n ??nh: "Nh?ng gì chúng tôi ?ang làm là c? h?t s?c ?? không ph?i áp d?ng các bi?n pháp th?t ch?t nh?ng v?n có th? làm ch?m s? lây nhi?m h?t m?c có th? thông qua truy v?t ti?p xúc quy?t li?t h?n, xét nghi?m r?ng rãi h?n và cu?i cùng là qua vi?c m?i ng??i th?c hi?n trách nhi?m xã h?i c?a mình”.

?i?u này là " s? ph?n ánh m?t giai ?o?n m?i c?a chúng ta" khi ?? ph? vaccine và s? b?o v? ?ã cao h?n nhi?u. ?ó là lý do t?i sao Singapore không ph?i quay l?i th?t ch?t các bi?n pháp h?n ch?, ông Wong ?ánh giá.

"Dù v?y, gi? s? b?t ch?p nh?ng n? l?c c?a chúng ta, s? ca b?nh n?ng c?n th? oxy và ?i?u tr? ICU t?ng m?nh, chúng ta có l? không còn l?a ch?n nào khác ngoài th?t ch?t toàn b? các bi?n pháp, vì th? chúng ta không lo?i b? ph??ng án này"./.

Bình luận

Những tin mới hơn