Tài xế CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính nCoV, nhiều nhân viên đi cách ly

M?t tài x? c?a Trung tâm ki?m soát b?nh t?t (CDC) Bà R?a - V?ng Tàu d??ng tính nCoV khi?n nhi?u cán b?, nhân viên ph?i ?i cách ly vì thu?c di?n F1.

 

Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 TP Bà R?a, t?nh Bà R?a - V?ng Tàu hôm nay (5/9) ?ang kh?n tr??ng truy v?t các tr??ng h?p có liên quan ??n ca d??ng tính nCoV là tài x? CDC Bà R?a - V?ng Tàu là ông L.A.T. (sinh n?m 1973, trú t?i ph??ng Ph??c H?ng, TP Bà R?a).

Tài x? CDC t?nh Bà R?a - V?ng Tàu d??ng tính nCoV, nhi?u nhân viên ?i cách ly

Trung tâm ki?m soát b?nh t?t t?nh Bà R?a - V?ng Tàu, n?i tài x? T. làm vi?c. ?nh: Quang H?ng

Liên quan ??n ca d??ng tính này, g?n 30 cán b?, nhân viên làm vi?c t?i CDC t?nh Bà R?a - V?ng Tàu ?ã ???c ??a ?i cách ly t?p trung.

Ngày 31/8, ông T. ?i TP.HCM theo s? phân công c?a c? quan ?? g?i m?u t?i 592A ?u???ng C??ng Ho?a, ph??ng 13, qu?n Tân Bình, TP.HCM.

Sau khi tr? v?, t? ngày 1/9 ??n nay, ông T. ch? ??n ch? làm t?i CDC t?nh Bà R?a - V?ng Tàu (khu phô? 7, phu???ng Phu???c Hu?ng) r?i v? nhà, không ?i ?âu khác.

Ngày 3/9, ông T. ???c l?y m?u xét nghi?m ??nh k? theo PCR ?ng g?p, k?t qu? ?ng g?p d??ng tính nCoV. Khi xét nghi?m m?u ??n, ông T. có k?t qu? kh?ng ??nh d??ng tính nCoV.

 

Qua truy v?t, c? quan ch?c n?ng ?ã xác ??nh ???c 32 F1, 24 F2. Trong ?ó, có 28 F1 là ng??i cùng c? quan. 

Hi?n c? quan ch?c n?ng TP Bà R?a ?ã tiê?n ha?nh phong to?a xung quanh n?i sinh s?ng c?a ông T., phun thuô?c kh?? khuâ?n, ti?p t?c ?iê?u tra truy v?t nh??ng h?? xung quanh có liên quan. Các tru???ng h??p F1 ?ã ???c ??a ?i ca?ch ly t??p trung ta?i Ban Ba?o v?? s??c ch?m sóc kho?e ca?n b?? TP Bà R?a.

Quang H?ng

Bình luận

Những tin mới hơn