Tăng tốc tầm soát Covid-19 nhờ phần mềm quản lý xét nghiệm ở huyện Nhà Bè

Ngày 10/9 huy?n Nhà Bè kh?i ??ng d? án "Nhà Bè Xanh", ?ng d?ng ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m k?t h?p v?i phân tích báo cáo c?a C?c Công ngh? Thông tin (CNTT) - B? Y t? h? tr? xét nghi?m Covid-19 t?m soát c?ng ??ng.

 

Thông qua ch??ng trình, m?i xã/ ?p/ t? dân ph? s? xây d?ng thành m?t "Pháo ?ài xanh" trên b?n ?? ??a ph??ng nh?m ki?m soát d?ch b?nh, s?m ??a ho?t ??ng s?n xu?t, d?ch v? và ??i s?ng ng??i dân tr? l?i tr?ng thái bình th??ng m?i. Huy?n Nhà Bè xác ??nh, ?? xây d?ng ???c các Pháo ?ài xanh, m?i ng??i trong ?ó ??u c?n xét nghi?m âm tính ho?c 2 l?n tiêm v?c xin. 

T?ng t?c t?m soát Covid-19 nh? ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m ? huy?n Nhà Bè
 ??i ng? y t? t?i các xã trong huy?n Nhà Bè h??ng d?n ng??i dân vào website vietnamkhoemanh.vn hay xn.yte.gov.vn ?? ??ng ký xét nghi?m c?ng ??ng

C? th?, Nhà Bè ?ang tri?n khai các công tác xét nghi?m c?ng ??ng vòng th? 4 và 5 trên toàn huy?n theo ch? th? chung c?a TP.HCM theo hình th?c xét nghi?m t?p trung và l?u ??ng ??n t?n các khu v?c ngõ h?m, t? dân c? ?? l?y m?u. Công tác xét nghi?m s? ???c chia theo t?ng khu v?c có nguy c? r?t cao, nguy c? cao, nhóm nguy c? và các khu v?c khác. Ch? tr??ng này nh?m ??m b?o an toàn cho ng??i dân c?ng nh? nhân viên y t?, giúp phát hi?n nhanh F0 ?? ??a ?i ?i?u tr?, h?n ch? lây lan trong c?ng ??ng.

T?ng t?c t?m soát Covid-19 nh? ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m ? huy?n Nhà Bè - ?nh minh ho? 2
Các ??i y t? l?n l??t vào các con h?m ?? ti?n hành xét nghi?m l?u ??ng cho ng??i dân. Bên c?nh l?c l??ng y t? ??a ph??ng còn có h?n 150 tình nguy?n viên là các sinh viên ?ai h?c Y d??c Thái Bình tham gia phòng ch?ng d?ch t?i Nhà Bè

?? giúp công tác phòng ch?ng d?ch ??t hi?u qu?, m?t s? ??a bàn trên huy?n Nhà Bè ?ã linh ho?t tri?n khai nhi?u gi?i pháp công ngh? 4.0, trong ?ó có vi?c ?ng d?ng ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m k?t h?p v?i phân tích báo cáo c?a C?c Công ngh? Thông tin (CNTT) - B? Y t?. ?ng d?ng này h? tr? cung c?p thông tin, báo cáo nhanh, chính xác v? n?ng l?c y t?, ?? ??a ph??ng có k?ch b?n ?ng phó v?i các tình hu?ng. Ti?n ích c?a n?n t?ng công ngh? này s? giúp vi?c t? ch?c xét nghi?m, tiêm ch?ng nhanh, chính xác, tr? k?t qu? t? ??ng cho ng??i dân, gi?m ít nh?t 50% nhân l?c y t?.

Bên c?nh ?ó, công tác xét nghi?m m?u g?p 5 ??n 10 m?u ?? có th? xét nghi?m nhanh và toàn di?n cho 80 - 100% dân s?, t? ?ó c?p nh?t x? lý thông tin k?p th?i v?i chi phí ti?t ki?m nhi?u cho ngân sách Nhà n??c và ng??i dân.

T?ng t?c t?m soát Covid-19 nh? ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m ? huy?n Nhà Bè - ?nh minh ho? 3
Ng??i dân ???c t? y t? cung c?p mã QR Code và h??ng d?n ?? th?c hi?n vi?c khai báo y t? và ??ng ký xét nghi?m.
 
T?ng t?c t?m soát Covid-19 nh? ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m ? huy?n Nhà Bè - ?nh minh ho? 4
 M?i ng??i dân sau khi ??ng ký s? nh?n mã QRCode ?? ??i chi?u v?i nhân viên y t? khi ti?n hành xét nghi?m

Anh Nguy?n Tu?n Huy, sinh s?ng t?i h?m 274 ???ng Nguy?n V?n T?o ?ã ??ng ký xét nghi?m cho c? gia ?ình và cho bi?t, “Thay vì ph?i ??ng ký theo cách thông th??ng, ch? thông qua ?ng d?ng tôi ?ã có th? bi?t chính xác th?i gian mình ??n xét nghi?m, tránh nguy c? lây nhi?m khi t?p trung ?ông ng??i. ??c bi?t, tôi có th? ??ng ký cho c? gia ?ình. Ch? c?n 1 ng??i xét nghi?m âm tính, thì nh?ng thành viên còn l?i c?a gia ?ình c?ng nh?n ???c k?t qu? c?a ng??i ?ã xét nghi?m âm tính. C? th? các thành viên khác trong gia ?ình luân phiên nhau xét nghi?m sau 72h nên ng??i dân ???c t?m soát liên t?c, phát hi?n s?m nguy c?, k?p th?i ?i?u tr?, r?t thu?n ti?n”.

T?ng t?c t?m soát Covid-19 nh? ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m ? huy?n Nhà Bè - ?nh minh ho? 5
 Khâu l?p danh sách, nh?p d? li?u xét nghi?m ???c hoàn toàn t? ??ng, gi?m cho t? y t?, rút ng?n ???c th?i gian xét nghi?m cho ng??i dân

Nh? quy trình th? t?c nhanh, nên ch? trong kho?ng 1 ti?ng, toàn b? g?n 200 ng??i dân t?i h?m 274 Nguy?n V?n T?o, Nhà Bè ?ã ???c l?y m?u.

Sau khi l?y m?u, k?t qu? ???c tr? cho ng??i dân qua ?i?n tho?i di ??ng, email, ho?c tr?c ti?p trên website c?a h? th?ng. K?t thúc ??t xét nghi?m, m?i cá nhân s? có 1 QR Code duy nhâ?t nh??n di??n an toa?n v?i ch?ng nh?n k?t qu? “Xét nghi?m Covid 19 âm tính”.

Ph?n m?m qu?n lý xét nghi?m h? tr? xét nghi?m m?u g?p, m?u ??i di?n nh?ng gia ?ình, nh?ng nhóm công nhân viên… giúp gi?m chi phí xét nghi?m mà xác ??nh ???c chính xác tình tr?ng âm tính an toàn c?a m?i cá nhân, liên t?c m?i 72 gi?, nhanh h?n t?c ?? lây lan c?a bi?n ch?ng Delta. K?t qu? s? l?p t?c ???c tr? v? t? ??ng trên ?i?n tho?i ho?c email ?ã ??ng ký, giúp ng??i dân ti?t gi?m th?i gian, h?n ch? t?p trung ?ông ng??i. Ngoài ra, gi?i pháp này còn cho phép các c? quan qu?n lý ch?c n?ng d? dàng thao tác c?p nh?t, l?u tr? k?t qu?, không còn các công ?o?n gi?y t? th? công.

Doãn Phong

Bình luận

Những tin mới hơn