Thái Lan kết hợp vaccine Sinovac - AstraZeneca để rút ngắn thời gian tiêm 2 liều

T?ng Giám ??c C?c Ki?m soát d?ch b?nh Thái Lan, ti?n s? Opas Karnkawinpong, cho bi?t phác ?? tiêm phòng chính c?a Thái Lan hi?n nay là tiêm vaccine Sinovac ??u tiên, ti?p ?ó là vaccine AstraZeneca. Phác ?? này s? giúp Thái Lan t?ng t?c ?? tiêm phòng.

Tr??c ?ó, nh?ng ng??i tiêm hai m?i vaccine AstraZeneca ? qu?c gia này ph?i ch? t?i 12 tu?n ?? tiêm li?u th? 2. N?u tiêm theo phác ?? m?i, ng??i dân ch? ph?i ??i 4 tu?n.

Ti?n s? Opas kh?ng ??nh c? hai phác ?? ??u cung c?p cho ng??i tiêm m?c ?? mi?n d?ch t??ng ???ng nhau. Ông c?ng nói r?ng s? thay ??i này là phù h?p v?i tình hình d?ch b?nh hi?n nay do các nhà ch?c trách Thái Lan mu?n tiêm phòng Covid-19 ??y ?? cho nhi?u ng??i s?m nh?t có th? ?? làm ch?m s? lây lan c?a bi?n th? Delta.

Hi?n Thái Lan ?ang có s?n 24 tri?u li?u vaccine Covid-19, g?m 6 tri?u li?u Sinovac, 10 tri?u li?u AstraZeneca và 8 tri?u li?u Pfizer.

Hôm 7/9, chính ph? Thái Lan thông qua 4,2 t? baht (h?n 128,4 tri?u USD) ?? mua thêm 12 tri?u li?u vaccine Sinovac s? d?ng cho phác ?? tiêm k?t h?p. Phát ngôn viên Chính ph? Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho bi?t ngu?n vaccine c?a Trung Qu?c luôn có s?n và s?n sàng ?? ???c v?n chuy?n ngay l?p t?c.

Kho?ng 4,8 tri?u li?u vaccine khác c?a Pfizer s? ???c cung c?p cho tr? em và thi?u niên t? 12 - 17 tu?i. Các b?c ph? huynh s? ???c t? v?n v? nh?ng r?i ro ti?m ?n khi tiêm vaccine phòng Covid-19, tr? s? ch? ???c tiêm phòng n?u có s? ??ng ý c?a ph? huynh.

V?i ngu?n cung vaccine d?i dào, Thái Lan s? ??y nhanh vi?c tiêm phòng cho 50% dân s? ? t?t c? các t?nh, bao g?m c? vi?c tiêm m?i nh?c l?i cho nh?ng ng??i ?ã tiêm hai li?u Sinovac và cho tr? em t? 12 tu?i.

Bình luận

Những tin mới hơn