Thành phố Hồ Chí Minh dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 1, 2 từ ngày 13/9

Theo ?ó, trên kênh HTV Key (thu?c ?ài truy?n hình Thành ph? H? Chí Minh) s? b?t ??u phát sóng các bài d?y qua truy?n hình (b? sách Chân tr?i sáng t?o) t? ngày 13/9.

C? th?, vào các ngày th? Hai, T?, Sáu cho h?c sinh l?p 1. V?i l?p 2 là các ngày th? Ba, N?m, B?y.

?? giúp t?t c? ph? huynh h?c sinh có th? tham gia h?c cùng con, ch??ng trình phát sóng 3 l?n m?t ngày cùng m?t n?i dung vào các khung gi?: Sáng t? 9h-10h10; Chi?u t? 15h-16h10; T?i t? 20h-21h 10.

M?i bu?i h?c g?m 3 bài: 2 bài Ti?ng Vi?t và 1 bài Toán. Th?i l??ng d?y h?c 20 phút cho m?i bài. Gi?a các bài có 5 phút gi?i lao.

Sau ?ó ph? huynh và h?c sinh có th? xem l?i trên Youtube ?? ôn l?i bài h?c.

Theo lãnh ??o S? GD&?T TP.HCM, các ti?t gi?ng ???c ghi hình t? nh?ng giáo viên c?t cán, giàu kinh nghi?m c?a thành ph?. Hi?n S? ?ã ph?i h?p v?i HTV ghi hình ?? ph?c v? cho d?y h?c kho?ng 10 tu?n.

Ch??ng trình d?y h?c ?u tiên h?c sinh l?p 1, 2. ?ây là nh?ng h?c sinh ??u c?p h?c t?p ch??ng trình GDPT 2018.

Theo k? ho?ch c?a S? GD&?T, h?c sinh b?c trung h?c c?a TP s? chính th?c b?t ??u ch??ng trình h?c k? 1 n?m h?c 2021-2022 vào ngày 6/9 v?i hình th?c tr?c tuy?n. Riêng v?i b?c ti?u h?c là ngày 20/9. T? ngày 8/9 ??n 18/9, h?c sinh ti?u h?c có 2 tu?n ?? làm quen th?y cô, ???c h??ng d?n h?c trên internet, sinh ho?t n?i quy l?p h?c...

Trong b?i c?nh d?ch Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p, kéo dài, S? c?ng ?ã s?n sàng cho các ph??ng án d?y h?c. C?n c? vào tình hình d?ch Covid-19 có th? h?c tr?c tuy?n 4-6 tu?n, ho?c c? h?c k? 1.

Qua kh?o sát hi?n thành ph? có 72.638 h?c sinh ?ang g?p khó kh?n do thi?u các thi?t b?, ???ng truy?n ?? h?c tr?c tuy?n. Nhi?u nh?t ? b?c ti?u h?c v?i h?n 31.000 h?c sinh, THCS h?n 26.000 h?c sinh và THPT h?n 15.000 h?c sinh.

V?i m?c ?ích không ?? h?c sinh nào b? b? l?i phía sau vì ?i?u ki?n kinh t? do ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19, S? ?ã ?? xu?t Thành ph? v?i nhi?u gi?i pháp nh?m h? tr? trang thi?t b? cho h?n 72.000 h?c sinh nói trên.

Bình luận

Những tin mới hơn