Thiếu gia thừa kế KDL 6000 tỷ Đại Nam đã làm gì mà ông Huỳnh Uy Dũng phải thốt lên: Ba chóng mặt quá?

Trong s? nh?ng "c?u ?m - cô chiêu" n?i ti?ng hi?n nay, ng??i ?ang khi?n c? dân m?ng ph?i bàn tán nhi?u và chi?m spotlight trên MXH không ai khác chính là Hu?nh H?ng H?u. T? lúc 1 tu?i, rich kid này ?ã ???c v? ch?ng ông D?ng "lò vôi" trao quy?n th?a k? KDL tr? giá 6000 t? VN? ??i Nam. Ngoài ra, Hu?nh H?ng H?u c?ng ???c ?n ??nh là Ch? t?ch H?QT t??ng lai c?a ??i Nam.

M?i ?ây, m?t kho?nh kh?c ít khi b?t g?p c?a Ch? t?ch H?QT ??i Nam "t??ng lai" và Ch? t?ch H?QT ??i Nam ???ng nhi?m ?ã khi?n dân m?ng không kh?i thích thú. S? tinh ngh?ch c?a Hu?nh H?ng H?u ?ã làm v? ??i gia ph?i th?t lên gi?a s? ki?n: Ba ?au ??u quá!

Thi?u gia th?a k? KDL 6000 t? ??i Nam ?ã làm gì mà ông Hu?nh Uy D?ng ph?i th?t lên: Ba chóng m?t quá?

"C?c c?ng" c?a ông D?ng "lò vôi" và v?

Theo ?ó, trong m?t s? ki?n giao l?u - talk show c?a v? mình, ??i gia Hu?nh Uy D?ng ?ã có phát bi?u vài l?i tr??c quan khách. Trong lúc ông ?ang thao thao b?t tuy?t v? ??a con trai út kiêm ch? t?ch H?QT ??i Nam t??ng lai, c?u bé l?i tinh ngh?ch ?i vòng vòng d??i chân ông D?ng khi?n nhi?u ng??i không kh?i phì c??i. Sau khi b? con mình "làm phi?n", ông D?ng "lò vôi" c?ng b?t l?c mà th?t lên: Ba chóng m?t quá!

Ông D?ng "lò vôi" ?ang say s?a nói v? ??a con trai c?ng

? d??i thi?u gia ?i "vòng vòng" cho ba mình chóng m?t

???c bi?t, Hu?nh H?ng H?u n?m nay lên 9 tu?i, ???c b? m? cho h?c tr??ng Qu?c t?. Ngoài ra, c?u bé c?ng ???c l?p kênh YouTube và TikTok riêng, "s?n xu?t" kha khá video. 

Ngu?n: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn