Thừa Thiên Huế xét nghiệm 1.900 công nhân liên quan đến ca F0

Trong s? 12 ca nghi m?c Covid-19 m?i phát hi?n c?a Th?a Thiên Hu?, có m?t ng??i làm công nhân t?i nhà máy d?t may Scavi.

 

M?t công nhân làm vi?c t?i nhà máy d?t may Scavi (huy?n Phong ?i?n, t?nh Th?a Thiên Hu?) nhi?m SARS-CoV-2. Kho?ng 1.900 ng??i làm vi?c t?i ?ây s? ???c xét nghi?m và tiêm v?c xin phòng Covid-19.

Th?a Thiên Hu? xét nghi?m 1.900 công nhân liên quan ??n ca F0
X??ng may c?a Công ty Scavi – n?i có 1.900 lao ??ng.

Sáng 13/9, tin t? Ban Ch? ??o phòng, ch?ng Covid-19 t?nh TT-Hu? cho bi?t, ??a ph??ng v?a ghi nh?n 12 ca nghi m?c Covid-19. Nh?ng ca nghi nhi?m này liên quan ??n 2 b?nh nhân cùng trú xã Phong Hòa, huy?n Phong ?i?n.

Sau khi ghi nh?n chùm ca b?nh m?i, huy?n Phong ?i?n và ngành y t? ?ã t?p trung các ??i ph?n ?ng nhanh tri?n khai truy v?t.

B??c ??u, c? quan ch?c n?ng xác ??nh có h?n 50 F1 và h?n 200 F2, ??ng th?i ti?n hành l?y m?u xét nghi?m các tr??ng h?p F1, F2.

Trong s? các ca nghi nhi?m có m?t tr??ng h?p là công nhân làm vi?c t?i phân x??ng s?n xu?t c?a nhà máy Scavi (?óng t?i huy?n Phong ?i?n) - n?i có kho?ng 1.900 lao ??ng.

?? tri?n khai các bi?n pháp phòng, ch?ng d?ch, ông Nguy?n Thanh Bình - Phó Ch? t?ch UBND t?nh Th?a Thiên Hu? ch? ??o huy?n Phong ?i?n th?c hi?n khoanh vùng, phong t?a, cách ly ??i v?i xã Phong Hòa theo Ch? th? 16. 

 

Phó Ch? t?ch UBND t?nh c?ng ch? ??o S? Y t? t?p trung nhân l?c ?? th?c hi?n truy v?t, t?m soát t?i huy?n Phong ?i?n; ??ng th?i xét nghi?m và tiêm v?c xin phòng Covid-19 cho 1.900 công nhân thu?c phân x??ng s?n xu?t c?a nhà máy Scavi. 

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Quang Thành

Bình luận

Những tin mới hơn