‘Tiêm đủ 2 mũi vắc xin không phải là điều kiện an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động"

Theo Ch? t?ch UBND TP.HCM, ng??i dân v?n có nguy c? nhi?m virus sau khi tiêm ?? 2 m?i v?c xin. B?i v?y, c?n tuân th? 5K, ??c bi?t là s? d?ng kh?u trang, không t? t?p ?ông ng??i và tránh ti?p xúc g?n.

 

Tiêm ?? 2 m?i v?c xin không ph?i là ?i?u ki?n an toàn tuy?t ??i cho m?i ho?t ??ng

T?i 6/9, chu?o?ng tri?nh "Da?n ho?i - Tha?nh pho?? tra? lo??i" phát sóng tru??c tie??p s? ??c bi?t v?i s? tham gia ??i tho?i c?a Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi.

Trong ch??ng trình, m?t ng??i dân tên Ph??ng Lê chia s? tâm t?: “Chúng tôi c?n v?c xin m?i 2, mong mu?n thành ph? tiêm m?i 2 càng nhanh càng t?t. B?i tôi nghe nói ng??i ?ã tiêm 2 m?i v?c xin phòng Covid-19 s? r?t thu?n l?i, s? ???c ?i làm”. Nhi?u ng??i khác thì b?n kho?n v? thông tin TP.HCM g?p khó kh?n trong vi?c ti?p t?c tiêm m?i 2 v?c xin Covid-19.

Tr? l?i các ý ki?n trên, Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi cho hay, t? nay t?i ngày 15/9, thành ph? c? g?ng tiêm m?i 1 cho trên 90% ng??i dân t? 18 tu?i tr? lên. Riêng v? m?i 2, TP.HCM ?ã bàn v?i B? Y t? ?? nh?ng ng??i t?i th?i gian tiêm s? ???c ??m b?o ngu?n v?c xin.

“Nh? v?y ??n cu?i tháng 9, chúng ta c? b?n tiêm xong m?i 1 và ng??i dân t?i th?i h?n tiêm m?i 2 s? có v?c xin ?? tiêm. Vì th?, bà con không nên quá lo l?ng, b?n kho?n”, ông Mãi nói.

Tuy nhiên, ông Mãi c?ng nh?n m?nh, TP.HCM ?ang là ??a ph??ng có d?ch nên m?i sinh ho?t, s?n xu?t c?ng ph?i di?n ra trong ?i?u ki?n an toàn. Vi?c tiêm ?? 2 m?i v?c xin không ph?i là ?i?u ki?n duy nh?t và an toàn tuy?t ??i cho m?i ho?t ??ng.

“???c tiêm v?c xin t?c ?ã có kháng th?, nh?ng chúng ta v?n có nguy c? nhi?m virus. B?i v?y, ng??i dân v?n ph?i tuân th? 5K, ??c bi?t là s? d?ng kh?u trang, không t? t?p ?ông ng??i và tránh ti?p xúc g?n ?? h?n ch? th?p nh?t nguy c? cho s?c kh?e”, Ch? t?ch UBND TP.HCM cho hay.

TP.HCM là ??a ph??ng ???c Trung ??ng ?u tiên phân b? ngu?n v?c xin Covid-19, t? l? tiêm ??t ? m?c cao. ??n nay, thành ph? ?ã tiêm v?c xin m?i 1 cho trên 82% ng??i dân t? 18 tu?i tr? lên, t??ng ?ng trên 6,3 tri?u ng??i. Ngoài ra, h?n 500.000 ng??i ?ã tiêm ?? 2 m?i v?c xin.

Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi chia s?, ngu?n v?c xin thành ph? ?ã nh?n ?? ?? tri?n khai tiêm m?i 1 cho h?n 90% dân s? trên 18 tu?i. Bà con ch?a tiêm có th? liên h? v?i ??a ph??ng n?i ?ang c? trú ?? ???c s?p x?p l?ch tiêm ch?ng.

‘Tiêm ?? 2 m?i v?c xin không ph?i là ?i?u ki?n an toàn tuy?t ??i cho m?i ho?t ??ng
Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi trong chu?o?ng tri?nh "Da?n ho?i - Tha?nh pho?? tra? lo??i", phát sóng tr?c ti?p t?i 6/9

V? câu h?i khác trong ch??ng trình, cùng liên quan t?i v?n ?? v?c xin: “Tôi c?n thành ph? kh?ng ??nh l?i v? ch? tr??ng tiêm v?c xin là t? nguy?n”, ông Phan V?n Mãi thông tin, thành ph? luôn nh?t quán v?i quan ?i?m vi?c tiêm v?c xin là t? nguy?n và minh b?ch.

“Trong các tài li?u truy?n thông, c? quan chuyên môn ??u nói rõ, tiêm v?c xin là ?? có kháng th?, gi?m nguy c? chuy?n n?ng và t? vong n?u chúng ta nhi?m virus SARS-CoV-2. M?i ng??i sau khi ý th?c ???c vi?c ?ó có th? t? nguy?n quy?t ??nh vi?c nên tiêm hay không”, ông nói.

 

Chính sách cho l?c l??ng tuy?n ??u

M?t ng??i dân tên D??ng Th? N?m tâm s? trong ch??ng trình: “Tôi có con trai ?ang làm bác s? t?i B?nh vi?n dã chi?n s? 6, TP Th? ??c. Tôi không bi?t d?ch còn ??n khi nào, con tôi ?i bi?n bi?t m?y tháng r?i, tôi ? nhà không yên tâm. Tôi lo cho s? an toàn c?a con, r?t mong d?ch s?m k?t thúc”.

Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi bày t? s? th?u hi?u, chia s? v?i tâm t? c?a ng??i m?. Ông cho bi?t trong ??t d?ch này, TP.HCM có trên 130.000 ng??i thu?c l?c l??ng tuy?n ??u ?ang tr?c ti?p tham gia phòng ch?ng d?ch. Thành ph? c?ng ?ón nh?n các l?c l??ng t? t?nh thành khác ??n h? tr? v?i kho?ng 30.000 ng??i.

Nh? v?y, ??a ph??ng ?ang có t?ng s? trên 160.000 ng??i tr?c ti?p “chi?n ??u” ? tuy?n ??u. Bên c?nh ?ó là r?t ?ông cán b? ? c? s?, xã ph??ng th? tr?n, khu ph?, các ?p, t? c?ng ngày ?êm “l?n l?n” v?t v? v?i ho?t ??ng phòng ch?ng d?ch.

Trong s? ?ó, có nh?ng ng??i b? ph?i nhi?m, tr? thành F0. C?ng có nh?ng ng??i ?ã mãi mãi ra ?i trong cu?c chi?n này.

“Chúng tôi r?t trân tr?ng s? ?óng góp c?a l?c l??ng tuy?n ??u phòng ch?ng d?ch ? thành ph?, l?c l??ng t?ng c??ng c?ng nh? r?t trân tr?ng s? hy sinh, v?t v? c?a các cán b? c? s?. Hy v?ng khi t?t c? chúng ta cùng n? l?c, d?ch s? s?m ???c ki?m soát ?? m?i ng??i ??u ???c ?oàn t? v?i gia ?ình. Là lãnh ??o thành ph?, chúng tôi r?t mong mu?n vi?c này s?m ???c di?n ra”, ông Mãi chia s?.

Ông cho bi?t hi?n ngân sách c?a thành ph? ?ã có chính sách h? tr? cho l?c l??ng tr?c ti?p, gián ti?p tham gia phòng ch?ng d?ch v?i nhi?u chi phí khác nhau. Bên c?nh ?ó, thành ph? c?ng v?n ??ng xã h?i hóa ?? có thêm s? h? tr? t?i các l?c l??ng.

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn