Tiêm trộn vắc xin Pfizer và Moderna có an toàn không?

TP.HCM tiêm m?i 2 là v?c xin Pfizer cho ng??i ?ã tiêm m?i 1 là v?c xin Moderna n?u ng??i ch?ng ng?a ??ng ý.

 

Ngày càng nhi?u qu?c gia phê duy?t cho phép m?t ng??i có th? tiêm hai lo?i v?c xin khác nhau. Trong danh sách ?ó có các n??c nh? Bahrain, Bhutan, Canada, ??c, Italy, Hàn Qu?c, Thái Lan, UAE, Vi?t Nam...

Lý do chính là ngu?n cung v?c xin b? ch?m tr? và lo ng?i v? an toàn ?ã làm ch?m chi?n d?ch tiêm ch?ng ? nhi?u n?i. 

Tuy nhiên, các n??c ch? y?u l?a ch?n tiêm k?t h?p v?c xin AstraZeneca cùng Moderna ho?c Pfizer. 

M?i ?ây, S? Y t? TP.HCM cho bi?t, hi?n ?ã h?t v?c xin Moderna ?? tiêm m?i 2 cho ng??i ?ã tiêm m?i 1 v?c xin này. B?i v?y, TP dùng v?c xin Pfizer ?? thay th?. Nhân viên y t? ch? th?c hi?n tiêm ch?ng theo gi?i pháp ?ó n?u ng??i dân ??ng ý.

Tiêm tr?n v?c xin Pfizer và Moderna có an toàn không?

?nh minh h?a: Reuters

Vi?c tiêm k?t h?p hai lo?i v?c xin s?n xu?t theo công ngh? mRNA là Pfizer và Moderna không ph? bi?n trên th? gi?i. Tuy nhiên, các nhà khoa h?c nh?n ??nh ?ây là gi?i pháp an toàn.

Hi?n t?i, Trung tâm Ki?m soát và Phòng ng?a D?ch b?nh M? (CDC) cho phép tr?n các m?i tiêm Pfizer và Moderna trong các tình hu?ng ngo?i l?, ch?ng h?n nh? ngu?n cung c?p v?c xin h?n ch? ho?c n?u ng??i ???c tiêm không bi?t m?i 1 là v?c xin lo?i nào.

C? quan y t? công c?ng c?a Canada c?ng phê duy?t vi?c pha tr?n các lo?i v?c xin Covid-19 khác nhau n?u ngu?n cung h?n ch? ho?c ng??i ???c tiêm lo ng?i v? tác d?ng ph? c?a v?c xin.

?y ban C? v?n Qu?c gia v? Tiêm ch?ng c?a Canada thông báo khi không có s?n m?t lo?i v?c xin mRNA ho?c không rõ ngu?n g?c c?a m?i 1, có th? tiêm m?t lo?i v?c xin mRNA khác. B?i v?y, hãy dùng b?t k? lo?i nào ???c cung c?p ?? b?o v? b?n thân và ng??i xung quanh.

V?c xin Pfizer và Moderna có nhi?u ?i?m t??ng t? - ??u ???c ch?ng minh có hi?u qu?, an toàn trong th? nghi?m và th?c t?. 

C? hai ??u là v?c xin mRNA, do ?ó có cách th?c ho?t ??ng gi?ng nhau. Lo?i v?c xin này cung c?p h??ng d?n thông qua RNA thông tin ?? d?y h? mi?n d?ch c?a c? th? nh?n ra s? xu?t hi?n c?a virus SARS-CoV-2. Do ?ó, b?n có th? ch?ng l?i s? lây nhi?m n?u virus t?n công trong t??ng lai.

Hai lo?i v?c xin cùng t?o ra kháng th? ch?ng l?i protein gai c?a virus SARS-CoV-2. Trong thành ph?n c?a v?c xin không ch?a virus.

 

Hi?u qu? c?a Pfizer và Moderna trong vi?c b?o v? ch?ng l?i Covid-19 ?ã ???c kh?ng ??nh, kho?ng 95% sau khi tiêm ?? 2 li?u.

Tác d?ng ph? c?a chúng c?ng gi?ng nhau, khá nh? và t?n t?i t?m th?i trong th?i gian ng?n.

Các tác d?ng ph? ph? bi?n nh?t có th? x?y ra bao g?m ?au vai/cánh tay t?i v? trí tiêm, ?au c?, ?n l?nh, m?t m?i và s?t nh?. Ph?n ?ng ph? th??ng gi?m d?n trong kho?ng m?t ??n ba ngày.

Trong y h?c, có nhi?u ví d? v? vi?c s? d?ng thay th? các lo?i thu?c có cách ho?t ??ng gi?ng nhau. Các lo?i v?c xin cùng m?c ?ích t? các nhà s?n xu?t khác nhau th??ng ???c s? d?ng thay th?, bao g?m v?c xin viêm gan A, viêm gan B và s?i, quai b?, rubella.

Nguyên t?c chung ?? v?c xin có th? thay th? cho nhau là ph?i cùng ch? ??nh và th?i gian s? d?ng, cho cùng m?t nhóm ??i t??ng, ch?a kháng nguyên t??ng ???ng, gi?ng nhau v? ?? an toàn, tác d?ng ph?, tính sinh mi?n d?ch và hi?u qu?.

Ba ??c ?i?m chung c?a Moderna và Pfizer:

- Cùng m?t lo?i v?c xin

- Cùng m?c ?? an toàn và hi?u qu?

- ??u s? d?ng mRNA làm thành ph?n ho?t tính.  

An Yên (Theo Pbs, Immunizebc)

Bình luận

Những tin mới hơn