Tiêm vắc xin Covid-19 nhưng không có giấy chứng nhận, người dân phải làm gì?

Không ít ng??i dân bày t? lo l?ng khi b? sai thông tin v? tiêm v?c xin phòng Covid-19 trên S? s?c kh?e ?i?n t?, th?m chí có tr??ng h?p ?ã tiêm v?c xin nh?ng l?i không có gi?y ch?ng nh?n.

 

Ch??ng trình “Dân h?i – Thành ph? tr? l?i” t?i 10/9 gi?i ?áp v? công tác h? tr? ng??i dân ? qu?n Gò V?p và qu?n 12, TP.HCM trong b?i c?nh d?ch b?nh Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p.

Ngoài quan tâm ??n gói an sinh, chính sách h? tr?, nhi?u câu h?i trong ch??ng trình c?ng ?? c?p ??n v?n ?? c?p nh?t d? li?u tiêm v?c xin phòng Covid-19 trên S? s?c kh?e ?i?n t?.

Ng??i dân th?c m?c t?i sao h? ?ã tiêm 2 m?i v?c xin nh?ng trên S? s?c kh?e ?i?n t? ch? c?p nh?t 1 m?i. Th?m chí, có ng??i ?ã hoàn thành 2 m?i tiêm nh?ng S? s?c kh?e ?i?n t? v?n ch?a c?p nh?t b?t k? m?i nào.

N?i lo l?ng c?a h? là có c?n c? khi s?p t?i TP.HCM thí ?i?m n?i l?ng ph?c h?i kinh t? d?a trên nguyên t?c an toàn, linh ho?t theo k?t qu? phòng ch?ng d?ch. Tiêu chí ?ánh giá an toàn d?a trên th? xanh, th? vàng c?n c? trên k?t qu? tiêm v?c xin.

Tiêm v?c xin Covid-19 nh?ng không có gi?y ch?ng nh?n, ng??i dân ph?i làm gì?
Ông Lê Quang T? Do

V? n?i lo l?ng này c?a ng??i dân, ông Lê Quang T? Do, Phó C?c tr??ng C?c Phát thanh, Truy?n hình và Thông tin ?i?n t?, kh?ng ??nh: “Hi?n nay v?n ?? này (sai sót trong c?p nh?t d? li?u tiêm v?c xin lên S? s?c kh?e ??n t?) chúng tôi ?ã làm vi?c v?i S? Y t? TP.HCM ?? tìm h??ng gi?i quy?t”.

Theo ông Lê Quang T? Do, tr??c m?t, Trung tâm ki?m soát b?nh t?t TP.HCM (HCDC) ?ã h??ng d?n ng??i dân b? sai thông tin (s? m?i tiêm, ngày tiêm, ??a ch?, h? tên, sai ngày tháng n?m sinh…) có th? vào trang web c?a HCDC ?? khai theo m?u. Sau ?ó, HCDC s? c?p nh?t l?i d? li?u chính xác. Hai tu?n, các d? li?u s? ???c c?p nh?t l?i m?t l?n.

“Tuy nhiên c?ng có nh?ng ng??i dân không có gi?y gì ?? ch?ng nh?n ?ã tiêm v?c xin. ?ây là tr??ng h?p r?t khó. Tôi nh?, ??t ??u tiên khi thành ph? th?c hi?n tiêm ph? v?c xin, m?t s? ??n v? ?ã không phát gi?y khi tiêm vì v?y nhi?u ng??i dân không có ch?ng nh?n dù ?ã tiêm v?c xin.

Riêng tr??ng h?p này, tôi s? ti?p thu ý ki?n bà con ?óng góp và s? làm vi?c v?i S? Y t? và B? Y t? d? ph?n ánh l?i”, ông Lê Quang T? Do kh?ng ??nh.

 
Tiêm v?c xin Covid-19 nh?ng không có gi?y ch?ng nh?n, ng??i dân ph?i làm gì? - ?nh minh ho? 2
S? s?c kh?e ??n t?

C?ng trong ch??ng trình t?i 10/9, nhi?u ng??i dân dành m?i quan tâm ??n l?ch tiêm v?c xin m?i 2 t?i TP.HCM. Ch? Nguy?n Hoàng Thu Di?u (qu?n Gò V?p) th?c m?c: “Ch?a th?y thông báo gì v? tiêm v?c xin ??t 2 cho các v?c xin khác, ngo?i tr? v?c xin Sinopharm ?ã có thông báo”.

Ông Nguy?n Trí D?ng, Ch? t?ch UBND qu?n Gò V?p, chia s?: “Qu?n Gò V?p ?ã tri?n khai vi?c tiêm v?c xin ??t 2. Hi?n nay, v?c xin có lo?i nào, chúng tôi tiêm lo?i ?ó. V?c xin Sinopharm ?ã tri?n khai tiêm cho ng??i dân cách ?ây h?n 1 tu?n”.

C?ng theo ông D?ng, qu?n Gò V?p v?a nh?n thêm các lo?i v?c xin khác nh? Astrazeneca, Pfizer. L?c l??ng y t? qu?n b?t ??u tri?n khai tiêm t?i các ?i?m.

“Ng??i dân nào ?ã tiêm v?c xin m?i 1, nay ??n h?n m?i 2, ??a ph??ng s? s?p x?p tiêm lo?i v?c xin phù h?p. Qu?n ?ã tri?n khai v?c xin ???c nh?p t?i ?âu, tiêm t?i ?ó. Mong bà con an tâm”, ông D?ng nói thêm.

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn