Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

Tòa án t?i cao Allahabad t?i bang ?ông dân nh?t ?n ?? Uttar Pradesh nói r?ng “vi?c các b?nh nhân Covid-19 t? vong vì thi?u ngu?n cung c?p oxy cho các b?nh vi?n là m?t hành ??ng t?i ph?m và c?ng không kém gì hành ??ng di?t ch?ng c?a nh?ng ng??i ???c tin t??ng v?i nhi?m v? thu mua và ??m b?o chu?i cung c?p ngu?n oxy y t?”.

Tòa án Allahabad ??a ra tuyên b? này trong m?t phiên tòa liên quan ??n cu?c kh?ng ho?ng Covid-19 ? bang Uttar Pradesh, m?t trong nh?ng bang b? ?nh h??ng n?ng nh?t tr??c làn sóng th? 2 c?a d?ch b?nh.

Tòa án c?ng trích d?n các ?o?n video cho th?y hình ?nh tích tr? các bình oxy và nh?ng ng??i nghèo ?ang ph?i c?u xin oxy y t?.

“Chúng tôi nh?n th?y nh?ng hình ?nh này ?ã ph?i bày m?t b?c tranh trái ng??c v?i b?c tranh mà chính quy?n bang ??a ra r?ng có ?? ngu?n cung c?p oxy”, tòa án nói.

Tòa án Allahabad c?ng nêu ra 2 câu chuy?n c? th? c?a các b?nh nhân Covid-19 ???c cho là t? vong vì thi?u oxy y t? ? thành ph? Meerut và Lucknow, ??ng th?i yêu c?u chính quy?n bang ph?i có “các bi?n pháp kh?c ph?c h?u qu? ngay l?p t?c” và ti?n hành m?t cu?c ?i?u tra ??i v?i 2 tr??ng h?p này.

Chính quy?n bang Uttar Pradesh hi?n ch?a chính th?c ph?n h?i v? tuyên b? c?a tòa án.

Tr??c ?ó, ngày 2/5, Tòa án t?i cao New Delhi c?ng tuyên b? s? tr?ng ph?t các quan ch?c chính quy?n n?u ngu?n oxy phân b? cho các b?nh vi?n không ???c phân ph?i.

Tuyên b? ???c ??a ra sau khi m?t s? b?nh vi?n ? th? ?ô New Delhi ph?i tìm cách ?? tòa án can thi?p vì các c? quan ch?c n?ng không th? ??m b?o ngu?n cung c?p oxy ??u ??n.

“Chúng ta không th? ?? ng??i dân ch?t d?n ch?t mòn”, Th?m phán Vipin Sanghi và Rekha Patil c?a Tòa án t?i cao New Delhi nh?n m?nh hôm 2/5./.

Bình luận

Những tin mới hơn