Tối 13/9 Hà Nội không thêm ca nhiễm, cả ngày đã tiêm 248.313 mũi vắc xin

S? Y t? Hà N?i cho bi?t t? tr?a ??n t?i nay, ??a bàn Th? ?ô không có ca Covid-19 m?i. 

 

Nh? v?y c? ngày 13/9, Hà N?i ghi nh?n t?ng s? 37 b?nh nhân Covid-19. Trong ?ó, có 32 ca ? khu cách ly, 4 ca t?i khu v?c phong t?a và 1 ng??i thu?c khu v?c ? d?ch c?. 

Nh?ng ng??i này trú t?i các qu?n/huy?n: Thanh Xuân (24) , ?an Ph??ng (2), Hai Bà Tr?ng (2), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (5), ?ng Hòa (1), Th??ng Tín (1).

T?ng s? m?c ngày 13/9 không chênh l?ch ?áng k? v?i s? li?u các ngày g?n ?ây (ngày 12/9: 20 ca, ngày 11/9: 35 ca, ngày 10/9: 29 ca, ngày 9/9: 36 ca, ngày 8/9: 41 ca, ngày 7/9: 39 ca, ngày 6/9: 53 ca).

Theo th?ng kê c?a S? Y t? Hà N?i, hôm nay, toàn thành ph? tiêm ???c 248.313 m?i v?c xin Covid-19. C?ng d?n t?i t?i 13/9, Hà N?i ?ã tiêm t?ng s? 4.728.739 m?i v?c xin (m?i 1: 4.325.619, m?i 2: 403.120). Ti?n ?? tiêm ch?ng trên l??ng v?c xin ???c c?p ??t 80,6%.

V? chi?n d?ch xét nghi?m di?n r?ng ?ang tri?n khai, thành ph? ?ã l?y ???c 2.700.150 m?u, phát hi?n 18 ca d??ng tính.

C? th?, s? m?u g?p xét nghi?m PCR là 1.951.956, có 518.931 m?u âm tính và 13 m?u d??ng tính, s? còn l?i ?ang ch? k?t qu?. S? m?u test nhanh kháng nguyên là 748.194, có 748.148 m?u âm tính, 46 m?u d??ng tính. Các m?u d??ng qua test nhanh ti?p t?c ?em xét nghi?m kh?ng ??nh b?ng ph??ng pháp PCR, phát hi?n 5 ca Covid-19.

Hi?n t?t c? ca nhi?m này ?ã ???c S? Y t? Hà N?i công b? trong các b?n tin.

 

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn