TP.HCM đã có 137.208 F0 xuất viện, hơn 7 triệu người được tiêm vắc xin

Trong ngày 8/9, TP có thêm 3.616 b?nh nhân Covid-19 ???c xu?t vi?n và 165.667 ng??i ???c tiêm v?c xin.

 

Trung tâm Ki?m soát d?ch b?nh TP.HCM (HCDC) cho bi?t, tính ??n 6h ngày 9/9, TP có t?ng 273.674 ca m?c Covid-19 ???c B? Y t? công b?, trong ?ó có 273.213 tr??ng h?p nhi?m trong c?ng ??ng, 461 ng??i nh?p c?nh.

Trong ngày 8/9, TP có thêm 3.616 F0 ???c xu?t vi?n, nâng t?ng s? xu?t vi?n c?ng d?n t? 1/1 ??n nay là 137.208 b?nh nhân. Hi?n, TP ?ang ?i?u tr? cho 40.762 b?nh nhân, trong ?ó có 2.878 tr? em d??i 16 tu?i, 2.697 b?nh nhân n?ng.

TP.HCM ?ã có 137.208 F0 xu?t vi?n, h?n 7 tri?u ng??i ???c tiêm v?c xin
Nhân viên y t? chào F0 ???c xu?t vi?n v? nhà ti?p t?c cách ly. ?nh: BVCC.

V? k? ho?ch tiêm v?c xin, S? Y t? TP.HCM cho bi?t, trong ngày 8/9, TP ?ã có 165.667 ng??i tiêm v?c xin Covid-19. T?i các ?i?m tiêm ??u tr?t t?, ?n ??nh. Nh? v?y t? khi b?t ??u t? ch?c tiêm ch?ng t? ngày 8/3 ??n h?t ngày 8/9, TP ?ã tiêm ???c 7 tri?u ng??i, trong ?ó 810.404 ng??i tiêm m?i 2.

Riêng v?c xin Sinopharm, ?ã có 1.515.796 ng??i ???c tiêm. T?t c? ng??i ???c tiêm ??u an toàn.

Phó Giám ??c S? Y t? TP.HCM Nguy?n H?u H?ng cho bi?t, TP ph?n ??u ??n ngày 15/9 s? ph? v?c xin m?i 1 cho 100% ng??i trên 18 tu?i và ng??i m?i 2 ?ã ?? th?i gian. Sau ?ó, TP s? tính ??n vi?c m? c?a t? t?. Nguyên t?c tiêm v?c xin hi?n nay c?a TP v?n d?a trên s? t? nguy?n ??ng ý c?a ng??i dân. 

Theo S? Y t?, TP v?a xây d?ng k? ho?ch th?c hi?n các bi?n pháp c?p bách phòng, ch?ng d?ch trong th?i gian t?i. Bên c?nh th?c hi?n giãn cách xã h?i, TP ti?p t?c tri?n khai xét nghi?m t?m soát có tr?ng tâm, tr?ng ?i?m. ??i v?i công tác thu dung và ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 TP s? t?p trung tri?n khai hi?u qu? 2 tr? c?t chính trong ch?m sóc và ?i?u tr? F0.

 

C? th?, t? nay ??n 15/9, TP ph?n ??u m?i ngày s? l??ng F0 nh?p vi?n ?i?u tr? không v??t quá s? xu?t vi?n. Trong ?ó, tr??ng h?p nh?p vi?n không quá 2.000 ng??i, tr??ng h?p t? vong gi?m 20%, tr??ng h?p n?ng gi?m 20% và t?ng s? ng??i b?nh kh?i b?nh.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn