TP.HCM đề xuất kế hoạch điều trị bệnh nhân Covid-19 sau ngày 15/9

Ngoài phát thu?c cho các F0 cách ly ?i?u tr? t?i nhà, TP v?n ti?p t?c duy trì các Trung tâm h?i s?c, b?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19 và các b?nh vi?n dã chi?n ?? ?i?u tr? cho ng??i b?nh.

 

Duy trì các b?nh vi?n, Trung tâm H?i s?c Covid-19

S? Y t? TP.HCM ?ã trình k? ho?ch phòng ch?ng d?ch Covid-19 sau ngày 15/9 cho UBND TP. Ngoài các k? ho?ch v? tiêm v?c xin, xét nghi?m, c?p th? xanh Covid-19 còn có k? ho?ch ch?m sóc, ?i?u tr? cho F0.

Theo S? Y t?, TP ?ã hoàn thi?n mô hình tháp 3 t?ng, hi?n nay ?ã có 10 b?nh vi?n, trung tâm h?i s?c c?p c?u v?i quy mô 5.000 gi??ng h?i s?c và 82 b?nh vi?n t?ng 2 v?i 60.670 gi??ng b?nh.

?? nâng cao hi?u qu? ?i?u tr?, gi?m t? vong, TP duy trì và nâng cao n?ng su?t ho?t ??ng c?a c? s? này cho ??n khi ki?m soát ???c d?ch b?nh. Gi? l?i c? s? h? t?ng c?a các Trung tâm H?i s?c qu?c gia ?? s?n sàng ho?t ??ng khi d?ch tái phát.

Duy trì m?t s? b?nh vi?n dã chi?n ?? thu dung ?i?u tr? Covid-19. ??i v?i các b?nh vi?n qu?n, huy?n khi tr? v? công n?ng ban ??u ph?i ??m b?o duy trì khu cách ly ?i?u tr? dành cho F0 v?i quy mô gi??ng t?i thi?u là 20-40 gi??ng có oxy tùy theo quy mô c?a b?nh vi?n.

TP.HCM ?? xu?t k? ho?ch ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 sau ngày 15/9
TP.HCM ?ã có t?ng c?ng 6.422 b?nh nhân Covid-19 ???c xu?t vi?n

TP s? ??nh k? t? ch?c giao ban công tác ?i?u tr? thu?c t?ng 2, t?ng 3 do S? Y t? ch? trì nh?m t?ng c??ng s? k?t n?i và liên thông gi?a các b?nh vi?n trong vi?c chuy?n vi?n 2 chi?u, t?ng c??ng chuy?n giao k? thu?t v? h?i s?c c?p c?u.

Bên c?nh các Tr?m Y t? l?u ??ng do B? Qu?c phòng h? tr?, TP c?ng s? ?u tiên phân b? các Tr?m Y t? l?u ??ng ??i v?i các qu?n, huy?n có s? ca F0 cách ly t?i nhà cao. Giao trách nhi?m cho các b?nh vi?n t?ng 3 ?i?u ph?i chuy?n b?nh gi?a các b?nh vi?n trong khu v?c ???c phân công; ?i?u ph?i trang thi?t b? h?i s?c chuyên sâu (ECMO, l?c máu…)

Ph?i h?p v?i các h?i ngành ngh? (H?i Y h?c, H?i ?ông Y, H?i y t? công c?ng…) và các tr??ng ??i h?c y khoa ?? xây d?ng n?i dung chi ti?t v? tuyên truy?n giáo d?c s?c kh?e v? cách phòng ng?a lây nhi?m, t?m quan tr?ng c?a tiêm v?c xin, h??ng d?n cách t? làm xét nghi?m, t? ch?m sóc s?c kh?e khi m?c b?nh và cách liên h? v?i nhân viên y t? khi c?n tr? giúp. Th?c hi?n nh?ng bi?n pháp nâng cao s?c kh?e th? ch?t, tinh th?n, ch? ?? d?nh d??ng, bi?n pháp tâm lý, các bi?n pháp không dùng thu?c k?t h?p v?i y h?c c? truy?n.

Ngoài ra, TP c?ng duy trì mô hình y t? t? nhân tham gia ch?m sóc F0 t?i nhà, tham gia v?n hành khu cách ly t?p trung, ?i?u tr? F0 t?i các b?nh vi?n. S? Y t? cho bi?t, s? k?t h?p v?i S? Tài chính xây d?ng k? ho?ch và ?? xu?t c? ch? ?? h? th?ng y t? t? nhân có th? ho?t ??ng.

V? ngu?n nhân l?c, S? Y t? cho bi?t s? chu?n b? chu?n b? ph??ng án ngu?n nhân l?c t?i ch? ti?p t?c ??m b?o công tác phòng, ch?ng Covid-19 sau khi nhân l?c h? tr? c?a B? Y t? và B? Qu?c phòng ?i?u chuy?n ??n n?i khác, trong ?ó, ?u tiên t?ng c??ng nhân l?c cho h? th?ng y t? c? s?.

Huy ??ng h? th?ng y t? t? nhân, nhân viên y t? ?ã ngh? h?u và nhân l?c t? các ngành ngh? khác tham gia h??ng d?n, t? v?n cho F0 cách ly t?i nhà, k?t n?i v?i các c? s? y t? khi F0 có d?u hi?u tr? n?ng.

TP.HCM ?? xu?t k? ho?ch ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 sau ngày 15/9 - ?nh minh ho? 2
TP.HCM có thêm 587 b?nh nhân Covid-19 xu?t vi?n

Khuy?n khích các tình nguy?n viên là F0 ?ã h?i ph?c tham gia ch?m sóc b?nh nhân Covid-19 t?i các c? s? y t? và các ho?t ??ng phòng, ch?ng d?ch khác. H?i ph?c ngu?n nhân l?c y t? ? các tuy?n sau khi ki?m soát ???c d?ch b?nh.

 

Cam k?t không ?? b?nh nhân thi?u thu?c

Theo S? Y t?, sau ngày 15/9, TP ti?p t?c xây d?ng vi?c ch?m sóc và qu?n lý F0 d?a vào c?ng ??ng. Theo ?ó, Ban Ch? ??o, phòng ch?ng d?ch ? ph??ng, xã, th? tr?n ch?u trách nhi?m qu?n lý danh sách F0 trên ??a bàn, ??m b?o cung c?p ??y ?? túi thu?c (gói A,B và C) t?i t?n F0. Ch?u trách nhi?m tái c?u trúc các thành ph?n tham gia ch?m sóc F0 t?i nhà.

C?p nh?t danh sách F0 trên ??a bàn (có ??a ch? và s? ?i?n tho?i ?? liên l?c). Sàng l?c t? xa ?? phát hi?n các tr??ng h?p F0 có d?u hi?u nguy c? ho?c có d?u hi?u chuy?n n?ng ?? c?p c?u k?p th?i. Ti?p nh?n thông tin v? các tr??ng h?p ???c sàng l?c thu?c nhóm có nguy c? và t? ch?c tham khám, c?p c?u t?i nhà.

V? oxy, thu?c và trang thi?t b? y t?, TP s? ti?p t?c t?ng c??ng s? gi??ng oxy ??m b?o cho s? ng??i b?nh c?n h? tr? hô h?p.

Cung c?p ??y ?? thu?c ?i?u tr?, ??m b?o c? s? thu?c luôn l?n h?n s? F0 ?ang ?i?u tr? và F0 m?i phát hi?n. Tuy?t ??i không ?? x?y ra tình tr?ng thi?u thu?c, ng??i b?nh không nh?n ???c thu?c bao g?m thu?c kháng viêm, kháng ?ông.

Cung c?p ?? và k?p th?i thu?c kháng virus Remdesivir (??i v?i b?nh vi?n t?ng 2) và Molnupiravir (??i v?i c? s? cách ly t?i nhà), ??m b?o ?? thu?c ?i?u tr? cho các b?nh vi?n thu?c t?ng 2, 3 (thu?c an th?n, thu?c giãn c?).

S? Y t? nh?n ??nh, trong giai ?o?n ??u khi d?ch m?i bùng phát v?i bi?n ch?ng Delta, s? ca m?c t?ng nhanh trong kho?ng th?i gian ng?n gây quá t?i h? th?ng ?i?u tr? c?a TP, do ?ó s? ca n?ng và t? vong t?ng cao. T? ngày 16/8, TP b?t ??u tri?n khai thí ?i?m cách ly, ch?m sóc F0 t?i nhà. S? F0 ?ang cách ly t?i nhà t?ng d?n, ??c bi?t t?ng cao t? ngày 26/8 v?i 27.649 tr??ng h?p, chi?m 34%.

??n ngày 5/9, s? ca F0 cách ly t?i nhà t?ng lên 84.138 tr??ng h?p, chi?m 56% t?ng s? ca phát hi?n. ?ã có nhi?u tr??ng h?p h?i ph?c và hoàn thành cách ly t?i nhà, S? Y t? ?ã xây d?ng và ban hành H??ng d?n ch?m sóc s?c kh?e t?i nhà cho F0, trong ?ó bao g?m xây d?ng các gói thu?c ?i?u tr? m?u (gói A, B, C). Gi?i pháp này giúp gi?m t?i cho các s? s? cách ly t?p trung và các b?nh vi?n dã chi?n. ??ng th?i giúp gi?m sang ch?n tâm lý cho ng??i b?nh, góp ph?n nhanh chóng h?i ph?c.

TP c?ng ?ã tri?n khai nhi?u gi?i pháp quy?t li?t và ??ng b? nh? hoàn thi?n h? th?ng 3 t?ng, tri?n khai thí ?i?m cách ly F0 t?i nhà, xây d?ng gói thu?c m?u cho F0 t?i nhà và s? d?ng các thu?c m?i trong ?i?u tr? Covid-19 và nh?t là t?ng nhanh ?? ph? tiêm v?c xin. Trong b?i c?nh gi?n giãn cách xã h?i c?a TP, d? báo s? ca n?ng và t? vong s? gi?m sau ngày 15/9.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn