TP.HCM đề xuất Thủ tướng cho cơ sở y tế tư nhân thu phí điều trị Covid-19

Theo Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi, các c? s? y t? t? nhân tham gia ?i?u tr? Covid-19 s? gi?m áp l?c cho y t? công l?p nh?ng h? c?n ph?i có kinh phí duy trì ho?t ??ng.

 

Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi v?a ký v?n b?n g?i Th? t??ng Chính ph? cho phép c? s? y t? t? nhân thu phí ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19. 

Theo n?i dung công v?n, tr??c ?ó B? Y t? ?ã ?? ngh? UBND TP.HCM huy ??ng các c? s? y t? t? nhân tham gia vào công tác phòng ch?ng d?ch Covid-19, ??c bi?t công tác ?i?u tr? ?? gi?m b?t áp l?c cho các c? s? y t? công l?p.

Qua kh?o sát và trao ??i ý ki?n c?a các c? s? y t? t? nhân, vi?c mua s?m thu?c, v?t t? y t?… c?ng nh? m?c s? d?ng, chi phí cho công tác ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 gi?a h? th?ng công l?p và t? nhân r?t khác bi?t. Do ?ó, vi?c ngân sách nhà n??c chi tr? theo chi phí th?c t? phát sinh cho b?nh nhân Covid-19 ?i?u tr? t?i các c? s? y t? t? nhân g?p v??ng m?c.

Th? nh?t, tr??ng h?p chi tr? theo m?c chi phí phát sinh nh? t?i c? s? y t? công l?p thì c? s? y t? t? nhân không th? duy trì.

Th? hai, tr??ng h?p chi tr? theo m?c chi phí th?c t? phát sinh t?i c? s? y t? t? nhân s? d?n ??n nhi?u tác ??ng tiêu c?c. Ngoài ra, c?ng không có c? s? ?? th?c hi?n khi cùng s? d?ng ngân sách nhà n??c ?? chi tr? cho công tác ?i?u tr? nh?ng chi phí khác nhau gi?a c? s? y t? công l?p và y t? t? nhân.

Theo báo cáo c?a các c? s? y t? t? nhân, hi?n có r?t nhi?u F0 có ?i?u ki?n chi tr? và s?n sàng chi tr? chi phí ?i?u tr? Covid-19 ?? ???c ?i?u tr? theo yêu c?u, và ?? có th? chia s? m?t ph?n cho ngân sách nhà n??c. T? ?i?u này, các c? s? y t? t? nhân ?? ngh? cho phép h? ???c thu giá d?ch v? khám và ?i?u tr? cho F0.

Tr??c ?ó, ngày 23/8, Phó Ch? t?ch UBND TP.HCM D??ng Anh ??c ?ã ký công v?n s? 2828 g?i ?? ngh? h??ng d?n chi tr? chi phí cho các c? s? y t? t? nhân tham gia ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 g?i B? Y t? và B? Tài chính. M?t ph?n n?i dung công v?n nêu: “Tình hình d?ch b?nh Covid-19 ?ang di?n bi?n ph?c t?p. ?? gi?i quy?t kinh phí ?i?u tr? các F0 cho các c? s? y t? t? nhân, c?n ??m b?o ngu?n l?c tài chính ?? các c? s? y t? t? nhân ti?p t?c công tác ?i?u tr?, gi?m áp l?c cho h? th?ng y t? công l?p, c?ng nh? k?p th?i c?u ch?a cho ng??i dân m?c Covid-19".

 

Ngày 1/9, B? Tài chính có công v?n ph?n h?i và ?? ngh? B? Y t? kh?n tr??ng ch? trì nghiên c?u, xây d?ng và trình c?p có th?m quy?n ho?c ban hành th?m quy?n. Trong ?ó, quy ??nh các ?i?u ki?n t? ch?c th?c hi?n ?i?u tr? Covid-19 t?i các s? thu dung, ?i?u tr? Covid-19 ngoài công l?p. Quy ??nh vi?c chi tr? chi phí khám ch?a b?nh Covid-19 t?i các c? s? ?i?u tr? ngoài công l?p.

Do yêu c?u c?p bách c?n huy ??ng các c? s? y t? t? nhân tham gia công tác ?i?u tr?, gi?m áp l?c cho h? th?ng công l?p, k?p th?i c?u ch?a cho ng??i m?c Covid-19, UBND TP ?? ngh? Th? t??ng Chính ph? ch? ??o B? Y t? kh?n tr??ng th?c hi?n ý ki?n c?a B? Tài chính ?? s?m xem xét, quy?t ??nh.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn