TP.HCM dùng vắc xin Pfizer tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 vắc xin Moderna

Theo ??i di?n S? Y t? TP.HCM, hi?n ?ã h?t v?c xin Moderna ?? tiêm m?i 2 cho ng??i ?ã tiêm v?c m?i 1 v?c xin này, vì v?y, TP dùng v?c xin Pfizer ?? thay th?.

 

Anh L.T.L cho bi?t, ngày 4/8, anh ???c tiêm m?i 1 v?c xin Moderna, s?c kh?e bình th??ng. Ngày 6/9, anh nh?n ???c tin nh?n c?a ??a ph??ng ??n ?i?m tiêm Tr??ng ti?u h?c Tô V?nh Di?n, ph??ng 1, qu?n Bình Th?nh ?? tiêm v?c xin m?i 2.

T?i ?i?m tiêm, anh ???c cho bi?t, v?c xin Moderna ?ã h?t, vì v?y, anh ???c tiêm m?i 2 là v?c xin Pfizer. Sau khi nghe gi?i thích, hai lo?i v?c xin này ??u dùng công ngh? mRNA nên có th? k?t h?p, anh ??ng ý tiêm. Sau tiêm, s?c kh?e anh L. bình th??ng, không g?p các ph?n ?ng ph? sau tiêm. 

Ngoài anh L., trong ngày, nhi?u ng??i dân ? qu?n 6, qu?n Tân Phú, TP Th? ??c c?ng ???c tiêm m?i 2 b?ng v?c xin Pfizer, dù tr??c ?ó h? tiêm m?i 1 v?c xin Moderna.

TP.HCM dùng v?c xin Pfizer tiêm m?i 2 cho ng??i tiêm m?i 1 v?c xin Moderna
Ng??i dân TP.HCM ???c tiêm v?c xin phòng Covid-19. ?nh: Tr??ng Thanh Tùng.

Trao ??i v?i VietNamNet, ??i di?n Trung tâm Y t? TP Th? ??c cho bi?t, hi?n ??a ph??ng ?ang tri?n khai tiêm v?c xin m?i 2 cho ng??i dân ?ã tiêm m?i 1. Theo ?ó, v?i nh?ng ng??i tiêm m?i 1 v?c xin Sinopharm, Pfizer, Astrazeneca thì s? ???c tiêm m?i 2 v?c xin này. Còn nh?ng ng??i tiêm tiêm m?i 1 v?c xin Moderna, m?i 2 s? ???c tiêm v?c xin Pfizer.

Tuy nhiên, nh?ng ai ??ng ý tiêm, nhân viên y t? m?i ???c tiêm. “Chúng tôi ?ã nh?n ???c h??ng d?n c?a S? Y t? m?i t? ch?c tiêm cho ng??i dân”, ??i di?n Trung tâm Y t? TP Th? ??c chia s?.

??i di?n qu?n Tân Phú, qu?n Bình Th?nh, qu?n 6... c?ng cho bi?t, trong ngày ??a ph??ng c?ng ti?n hành tiêm v?c xin Pfizer m?i 2 cho ng??i tiêm ?ã tiêm v?c xin Moderna m?i 1. Nh?ng ng??i ???c tiêm là ng??i trên 65 tu?i, ng??i có b?nh n?n...

Theo S? Y t? TP.HCM, tính ??n ngày 3/9, TP ???c phân b? t?ng c?ng 10.349.200 li?u v?c xin phòng Covid-19. Trong ?ó, 4.456.490 li?u v?c xin AstraZeneca, 312.510 li?u v?c xin Pfizer, 5.009.000 v?c xin Sinopharm, còn v?c xin Moderna là 571.200 li?u.

Tr??c ?ó, Phó Giám ??c S? Y t? Nguy?n Hoài Nam ?ã ký v?n b?n g?i UBND qu?n, huy?n, TP.Th? ??c và các c? s? y t? tr?c thu?c v? vi?c t? ch?c tiêm v?c xin cho ng??i dân t? ngày 1-15/9. Theo ?ó, S? yêu c?u các ??a ph??ng rà soát ng??i ch?a tiêm v?c xin m?i 1 ?? ch? ch?c tiêm cho h?. S? c?ng yêu c?u các ??n v? tiêm m?i 2 cho nh?ng ng??i ?ã tiêm m?i 1 trong ??t 5 v?a qua.

C? th?, ng??i ?ã tiêm m?i 1 b?ng v?c xin Astrazeneca trong kho?ng th?i gian t? ngày 20/6-15/7 (?? 8-12 tu?n).

Nh?ng ng??i ?ã tiêm m?i 1 b?ng v?c xin Moderna trong kho?ng th?i gian t? ngày 1-15/8 (4 tu?n).

Nh?ng ng??i ?ã tiêm m?i 1 b?ng v?c xin Pfizer trong kho?ng th?i gian t? ngày 11-25/8 (3 tu?n).

 

Nh?ng ng??i ?ã tiêm m?i 1 b?ng v?c xin Vero Cell trong kho?ng th?i gian t? ngày 13-25/8 (3-4 tu?n).

S? v?c xin c?n dùng ?? tiêm m?i 2 cho ng??i dân t? 1-15/9 là: v?c xin AstraZeneca tiêm h?n 704.000 m?i; v?c xin Moderna h?n 446.000 m?i; v?c xin Pfizer g?n 25.000 m?i và v?c xin Sinopharm là 859.000 m?i.

??i di?n S? Y t? cho bi?t, hi?n nay TP ?ang thi?u ngu?n v?c xin Moderna ?? tiêm m?i 2 cho ng??i dân. Vì v?y, trong ngày 5-6/9, s? ?ã có h??ng d?n ?ã tri?n khai tiêm v?c xin m?i 2 b?ng v?c xin Pfizer cho ng??i ?ã tiêm v?c xin Moderna m?i 1 ??n các Trung tâm Y t? c?a 22 qu?n, huy?n và TP Th? ??c. Tuy nhiên, vi?c t? ch?c tiêm ph?i có s? ??ng ý c?a ng??i dân.

Theo PGS.TS.BS Tr?n V?n Ng?c, Phó Ch? t?ch H?i Hô h?p Vi?t Nam, v?c xin Moderna và v?c xin Pfizer ???c s?n xu?t cùng công ngh?, ch? khác hãng. Th?i gian tiêm m?i 1 và m?i 2 ?i?u cách nhau 4 tu?n. Trên th? gi?i và CDC c?a M? c?ng ?ã ??ng ý cho tiêm k?t h?p hai lo?i v?c xin này. Trong tr??ng h?p tiêm m?i 1 Moderna ho?c Pfizer mà chuy?n sang tiêm Astrazeneca m?i không nên, vì ch?a có khuy?n cáo.

Theo bác s? Ng?c, ng??i ???c tiêm m?i 1 v?c xin Moderna, m?i 2 tiêm Pfizer không nên quá lo l?ng, mà hãy làm theo các ch? d?n c?a bác s?. Sau tiêm, c?n ? l?i ?i?m tiêm theo dõi s?c kh?e trong vòng 30 phút. Tr??ng h?p sau tiêm, ng??i tiêm c?n u?ng nhi?u n??c, ?n ?? ch?t dinh d??ng, v?n ??ng nh? nhàng, không nên n?m quá lâu vì d? gây ra tình tr?ng ?ông máu sau tiêm.

N?u có bi?u hi?n s?t thì u?ng thu?c h? s?t, ho?c có bi?u hi?n ph?n ?ng sau tiêm c?n liên h? ngay v?i c? quan y t?.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn