TP.HCM kêu gọi 54.000 F0 khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch có trả lương

TP ?ang có h?n 87.000 F0 ?ã hoàn thành th?i gian cách ly, trong ?ó có 54.000 ng??i trong ?? tu?i lao ??ng. 

 

Phó Ch? t?ch UBND TP.HCM D??ng Anh ??c v?a ký v?n b?n v? k? ho?ch v?n ??ng, tuyên truy?n và ti?p nh?n tình nguy?n viên là F0 ?ã kh?i b?nh tham gia công tác phòng, ch?ng d?ch trên ??a bàn TP.

Tính t? ngày 1/8 ??n ngày 1/9, TP có h?n 87.000 F0 hoàn thành th?i gian cách ly, trong ?ó có 54.000 ng??i trong ?? tu?i lao ??ng. Vi?c tham gia h? tr? c?a các tr??ng h?p F0 kh?i b?nh góp ph?n t?ng c??ng ngu?n l?c phòng ch?ng d?ch, phù h?p v?i truy?n th?ng t??ng thân t??ng ái c?a ng??i Vi?t Nam.

Theo ông D??ng Anh ??c, hi?n nay, tình hình d?ch b?nh trên ??a bàn TP còn ?ang di?n bi?n ph?c t?p, l?c l??ng tham gia h? tr? t?i các c? s? cách ly và các b?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19 g?p nhi?u khó kh?n trong công tác tuy?n d?ng, gây ?nh h??ng không nh? ??n công tác ch?m sóc F0.

TP.HCM kêu g?i 54.000 F0 kh?i b?nh tham gia phòng, ch?ng d?ch có tr? l??ng
M?t F0 v?a kh?i b?nh ?ang ch?m sóc F0 ? B?nh vi?n dã chi?n s? 4. ?nh: H?ng K?.

UBND TP ?ã ban hành k? ho?ch v?n ??ng F0 kh?i b?nh làm tình nguy?n viên tham gia công tác phòng, ch?ng d?ch trên ??a bàn TP nh? sau:

C?n ??y m?nh v?n ??ng, tuyên truy?n, khuy?n khích tình nguy?n viên tham gia công tác phòng, ch?ng d?ch trên ??a bàn TP, ??c bi?t trong vi?c ch?m sóc, v?n ??ng, chia s? kinh nghi?m v?i nh?ng ng??i b?nh ?ang ?i?u tr? t?i các c? s? cách ly và ?i?u tr? Covid-19.

T?ng c??ng nhân l?c tham gia công tác phòng, ch?ng d?ch t?i các ??n v?, c? s? y t? trên ??a bàn TP, h? tr? l?c l??ng tuy?n ??u phòng, ch?ng d?ch t?i TP.

Vi?c tham gia d?a trên tinh th?n t? nguy?n. Các tình nguy?n viên tham gia ?áp ?ng ?? yêu c?u, tuân th? các quy ??nh c?a ngành y t? v? n?i quy c?a ??n v?, c? s? y t? n?i công tác.

Các ??n v?, c? s? y t?, b?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19 b? trí công vi?c phù h?p v?i s?c kh?e tình nguy?n viên, trang b? ??y ?? ph??ng ti?n phòng h? cá nhân trong quá trình th?c hi?n nhi?m v? ???c giao.

Tình nguy?n viên ???c h??ng các ch? ?? ph? c?p ch?ng d?ch và h? tr? m?t ph?n chi phí sinh ho?t theo ?úng quy ??nh.

??i t??ng là các F0 ?ã kh?i b?nh và hoàn thành th?i gian cách ly 14 ngày t?i nhà theo quy ??nh c?a B? Y t?, t? nguy?n tham gia công tác phòng, ch?ng d?ch.

 

?? s?c kh?e lao ??ng, ?ang trong ?? tu?i lao ??ng, không trong th?i gian mang thai ho?c ngh? h?u s?n.

Có kháng th? virus SARS-CoV-2 ??i v?i ng??i F0 kh?i b?nh trong vòng 6 tháng ho?c ?ã tiêm v?c xin ??i v?i ng??i F0 kh?i b?nh h?n 6 tháng.

Th?i gian ti?p nh?n t? ngày 10/9 ??n ngày 31/12. Các tình nguy?n viên ??ng ký t?i Phòng T? ch?c cán b?, S? Y t? TP.HCM, s? ?i?n tho?i: 0907574.269 ho?c 02839209967.

Ông D??ng Anh ??c cho bi?t, các tình nguy?n viên s? ???c t?p hu?n v? phòng ng?a và ki?m soát lây nhi?m, quy trình ch?m sóc ng??i b?nh.

S? Y t? s? ch?u trách nhi?m t?ng h?p nhu c?u t? các ??n v?, c? s? y t?, b?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19, báo cáo UBND TP v? nhu c?u tuy?n d?ng.

Tri?n khai xét nghi?m kháng th? virus SARS-CoV-2 cho tình nguy?n viên, khám s?c kh?e, t? ch?c t?p hu?n phòng ng?a và ki?m soát lây nhi?m và quy trình ch?m sóc ng??i b?nh cho tình nguy?n viên. T? ch?c ?i?u ph?i l?c l??ng khi ?ã tiêm nh?n tình nguy?n viên.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn