TP.HCM mua thêm 200.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà

Trên c? s? ?? ngh? c?a S? Y t?, Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi ?ã ch?p thu?n ch? tr??ng v? vi?c mua b? sung thu?c ?i?u tr? cho F0 t?i nhà. 

 

Ngày 14/9, Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi - Tr??ng Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 TP.HCM - ký v?n b?n v? vi?c mua b? sung 200.000 túi thu?c ?i?u tr? F0 không tri?u ch?ng ho?c tri?u ch?ng nh? t?i nhà.

TP.HCM mua thêm 200.000 túi thu?c ?i?u tr? F0 t?i nhà
TP.HCM mua thêm 200.000 túi thu?c ?i?u tr? F0 t?i nhà

Ch? t?ch TP giao S? Y t? ph?i h?p v?i S? Tài chính ch? ??ng chu?n b? thêm 200.000 túi thu?c ph?c v? ?i?u tr? F0 ?i?u tr? t?i nhà. 

Tr??c ?ó, ngày 31/8, S? Y t? TP có t? trình g?i UBND TP.HCM v? vi?c cung ?ng thu?c cho ng??i m?c Covid-19 không tri?u ch?ng ho?c tri?u ch?ng m?c ?? nh? ?? ?i?u ki?n cách ly t?i nhà theo quy ??nh. Ngày 8/9, S? Tài chính c?ng có t? trình g?i UBND TP v?i n?i dung trên.

Theo S? Y t?, s? ca F0 d? ki?n trong tháng 9 là 182.408 ca, t??ng ?ng c?n 182.408 túi thu?c (m?i túi g?m 4 lo?i thu?c v?i s? l??ng ?? dùng cho 7 ngày); ??c tính kinh phí mua g?n 54 t? ??ng (kho?ng 295.000 ??ng/túi thu?c).

S? Y t? c?ng cho bi?t, ?ã có v?n b?n giao B?nh vi?n Nhi ??ng 1 th?c hi?n nhi?m v? mua thu?c ?? ?i?u tr? F0 cách ly t?i nhà. 

Các túi thu?c ?i?u tr? F0 t?i nhà bao g?m 3 gói: A, B, C. Gói A là nh?ng thu?c thông d?ng ?? h? s?t và nâng cao th? tr?ng, dùng trong 7 ngày, g?m: paracetamol (u?ng 1 viên khi s?t) và các lo?i vitamin t?ng h?p ho?c vitamin C (u?ng 2 l?n/ngày).

Gói B dùng trong 3 ngày, bao g?m các lo?i thu?c kháng viêm và kháng ?ông, các thu?c này ch? ???c dùng khi F0 c?m th?y khó th? (nh?p th? ngh? ng?i trên 20 l?n/phút ho?c ?o SpO2 d??i 95%) và dùng trong tr??ng h?p ch?a liên h? ???c bác s?. Sau 3 ngày, ph?i có ch? ??nh c?a bác s? có nên dùng ti?p hay không.

 

Riêng gói C dùng trong 5 ngày, ?ây là thu?c kháng virus ???c ch? ??nh v?i tr??ng h?p F0 có tri?u ch?ng nh?, c?n có cam k?t khi s? d?ng thu?c.

Thông tin t? Trung tâm Ki?m soát B?nh t?t TP.HCM (HCDC) cho bi?t, tính ??n ngày 13/9, thành ph? có 99.402 tr??ng h?p F0 ?ang cách ly, theo dõi, ?i?u tr? t?i nhà. Trong ?ó có 64.460 tr??ng h?p th?c hi?n cách ly t?i nhà ngay khi phát hi?n và các tr??ng h?p cách ly sau xu?t vi?n.

S? tr??ng h?p F0 ?ang cách ly, theo dõi, ?i?u tr? t?i các c? s? cách ly t?p trung qu?n, huy?n là 25.386 ng??i.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

H? V?n

Bình luận

Những tin mới hơn