TP.HCM nêu lý do nhiều F0 mới phát hiện chưa được cấp túi thuốc

L??ng F0 t?ng cao, danh sách ch?a k?p th?i c?p nh?t, trong khi l?c l??ng y t? c? s? không th? ?áp ?ng ?ã d?n ??n nhi?u F0 m?i phát hi?n ch?a ???c c?p túi thu?c.

 

Ch? U.H. v?a có k?t qu? d??ng tính v?i nCoV và ???c cách ly, theo dõi s?c kh?e t?i nhà ?ã ???c m?y hôm, nh?ng ch?a nh?n ???c túi thu?c giành cho F0 ?i?u tr? t?i nhà. Không bi?t liên h? n?i nào ?? ???c c?p thu?c, ngày 6/9, ch? vào nhóm h? tr? F0 nh? giúp ??.

Sau khi ???c t? v?n, ch? g?i ??n tr?m y t? l?u ??ng ??a ph??ng m?i ???c c?p phát túi thu?c dành cho F0 có tri?u ch?ng nh?.

T?i cu?c h?p cu?c h?p cung c?p thông tin v? tình hình d?ch b?nh trên ??a bàn TP chi?u 6/9 nhi?u phóng viên ??t câu h?i lý do t?i sao nhi?u F0 cách ly, ?i?u tr? t?i nhà l?i ch?m nh?n thu?c. Theo Phó Giám ??c S? Y t? Nguy?n V?n V?nh Châu, th?i gian qua, B? Y t? ?ã cho phép TP thí ?i?m cách ly, ?i?u tr? F0 t?i nhà n?u ?? ?i?u ki?n. ?i?u này, giúp ng??i b?nh có tâm lý tho?i mái và gi?m t?i cho ngành y t?.

TP.HCM nêu lý do nhi?u F0 m?i phát hi?n ch?a ???c c?p túi thu?c
Túi thu?c cho F0 ?i?u tr? t?i nhà. 

Theo th?ng kê c?a Trung tâm Ki?m soát d?ch b?nh TP.HCM (HCDC) tính ??n ngày 4/9, TP có 111.395 F0 ?ang cách ly, theo dõi, ?i?u tr? t?i nhà. Trong ?ó, có 83.861 tr??ng h?p th?c hi?n cách ly t?i nhà ngay khi phát hi?n và 27.534 tr??ng h?p cách ly sau xu?t vi?n. S? tr??ng h?p F0 ?ang cách ly, theo dõi, ?i?u tr? t?i các c? s? cách ly t?p trung qu?n, huy?n là 24.140 ng??i.

Bác s? Châu cho bi?t, t? ngày 23/8, TP ti?n hành xét nghi?m di?n r?ng nên s? ca F0 c?ng ??ng có d?u hi?u t?ng lên. S? ca F0 t?ng cao, danh sách có th?i ?i?m không ???c c?p nh?t k?p th?i, trong khi ?ó, các c? s? y t? t?i ph??ng, xã không ?áp ?ng k?p d?n ??n tình tr?ng ch?m c?p phát túi thu?c t?i ng??i b?nh.

Ngoài ra, gói thu?c C – thu?c kháng virus Molnupiravir c?n s? ki?m soát ch?t t? B? Y t?, ng??i s? d?ng ph?i có cam k?t nên vi?c tri?n khai túi thu?c ??n b?nh nhân Covid-19 có s? ch?m tr? nh?t ??nh so v?i túi thu?c A và túi thu?c B thông th??ng.

 

Theo bác s? Nguy?n V?n V?nh Châu, ?? không còn tình tr?ng F0 ch?m nh?n thu?c, S? Y t? ?ã t?ng c??ng thêm 40 ??i y, bác s? h? tr? cho các qu?n, huy?n, ph??ng, xã. Ngoài ra, l?c l??ng qu?n ??i c?ng t?ng c??ng thêm 28 ??i quân y l?u ??ng cho TP.

S? Y t? c?ng yêu c?u các qu?n, huy?n và TP Th? ??c c?i ti?n quy trình làm vi?c nh?m ??y nhanh ti?n ?? c?p phát thu?c. Trong ?ó bi?n pháp ???c tính ??n là phát thu?c ngay khi phát hi?n F0, gi?a các ??i xét nghi?m, tiêm ch?ng và ch?m sóc F0 ph?i có s? k?t h?p v?i nhau. TP c?ng s? b? sung các trang thi?t b? và ph?n m?m ?ng d?ng công ngh? thông tin h? tr? công tác nh?p li?u thông tin F0 ???c ch?m sóc t?i nhà giúp qu?n lý thông tin ng??i b?nh d? h?n.

Bác s? Châu nh?n m?nh, vi?c c?ng c? h? th?ng y t? c?ng ??ng, ??c bi?t t?i ph??ng, xã là chi?n l??c quan tr?ng c?a TP hi?n nay và th?i gian t?i nh?m giúp các t?ng ?i?u tr? h?n ch? s? F0 chuy?n n?ng, gi?m thi?u tr??ng h?p t? vong.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn