TP.HCM tăng tốc xét nghiệm, phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 15/9

UBND TP.HCM yêu c?u các ??a ph??ng bóc tách tri?t ?? F0 trong c?ng ??ng, thu g?n vùng nguy c? ti?n t?i ki?m soát d?ch tr??c ngày 15/9.

 

UBND TP.HCM v?a ban hành v?n b?n ?? ngh? UBND qu?n, huy?n và TP Th? ??c tri?n khai công tác xét nghi?m nh?m bóc tách tri?t ?? F0 trong c?ng ??ng, thu g?n vùng nguy c? cao và r?t cao, t? ?ó m? r?ng và ki?m soát vùng an toàn, ph?n ??u ki?m soát d?ch tr??c ngày 15/9.

Theo ?ó, TP yêu c?u ??n ngày 15/9, ng??i dân ? vùng ??, vùng cam ???c xét nghi?m nCoV ít nh?t 3 l?n. T?n su?t l?p l?i 2-3 ngày/l?n.

Hình th?c xét nghi?m theo ph??ng pháp test nhanh m?u g?p h? gia ?ình, 2-3 ng??i/m?u. Ho?c xét nghi?m PCR m?u g?p h? gia ?ình (toàn b? thành viên trong h? gia ?ình/m?u). 

TP.HCM t?ng t?c xét nghi?m, ph?n ??u ki?m soát d?ch tr??c ngày 15/9
Nhân viên y t? ?ang l?y m?u xét nghi?m nCoV cho ng??i dân. ?nh: Tú Anh.

T?i các vùng vàng, vùng c?n xanh, vùng xanh, th?c hi?n xét nghi?m PCR m?u g?p ??i di?n h? gia ?ình. G?p 10 cho vùng c?n xanh, vùng xanh và g?p 5 cho vùng vàng. M?u ??i di?n ??t 2 ph?i khác m?u ??i di?n ??t 1, cách nhau 5-7 ngày. 

N?u h? có t? 5 nhân kh?u tr? lên ph?i l?y 2 m?u ??i di?n h? gia ?ình. Gi?i g?p m?u d??ng tính b?ng test nhanh ho?c RT-PCR m?u ??n cho toàn b? thành viên c?a h? gia ?ình trong m?u g?p.

TP c?ng khuy?n khích ng??i dân t? l?y m?u xét nghi?m nhanh kháng nguyên d??i s? giám sát c?a nhân viên y t?.

Theo Trung tâm Ki?m soát d?ch b?nh TP.HCM (HCDC), tính t? ngày 27/4 ??n ngày 3/9, TP l?y 1.673.162 m?u xét nghi?m PCR, trong ?ó có 1.026.676 m?u ??n, 646.486 m?u g?p. Có 6.006.140 ng??i ???c l?y m?u (t?i các khu cách ly, khu phong t?a, các tòa nhà, khu dân c?, khu công nghi?p, khu ch? xu?t...). T?ng s? m?u ch?a có k?t qu?: 9.144 m?u, trong ?ó có 5.588 m?u ??n và 3.556 m?u g?p.

 

T?i cu?c h?p cung c?p thông tin v? tình hình d?ch b?nh trên ??a bàn TP chi?u 5/9, bác s? Nguy?n H?ng Tâm, Phó giám ??c HCDC cho bi?t, th?i gian qua TP th?c hi?n xét nghi?m di?n r?ng ?? ph?c v? công tác ?ánh giá tình hình ki?m soát d?ch. Theo ?ó, vùng xanh và c?n xanh xét nghi?m ??i di?n h? gia ?ình, xét nghi?m PCR g?p 10, vùng vàng g?p 5. Còn vùng cam và ?? test nhanh toàn b? c? dân.

Bác s? Tâm cho bi?t, ??n ngày 4/9, t?t c? qu?n, huy?n và TP Th? ??c ?ã th?c hi?n xong ??t 1 ? c? 5 vùng. Trong ?ó, C?n Gi?, Gò V?p, C? Chi hoàn thành s?m và b??c vào ??t 2 v?i t?c ?? nhanh h?n qu?n, huy?n khác. ??n ngày 5/9, t? l? xét nghi?m ??t 2 c?a các ??a ph??ng ?ã ??t 80%. D? ki?n, h?t ngày 6/9, t?t c? qu?n, huy?n và TP Th? ??c s? xét nghi?m xong ??t 2.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn