TP.HCM xin giảm khoảng cách tiêm 2 mũi AstraZeneca xuống 6 tuần

Nh?m ??y nhanh ti?n ?? ph? m?i 2 v?c xin AstraZeneca, S? Y t? TP.HCM ?? ngh? rút ng?n kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm t? 8-12 tu?n xu?ng 6 tu?n.

 

Phó Giám ??c S? Y t? TP.HCM Nguy?n H?u H?ng v?a ký v?n b?n kh?n xin ý ki?n rút ng?n kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm ??i v?i v?c xin AstraZeneca g?i B? Y t?.

Tr??c ?ó, B? Y t? ?ã có công v?n v? h??ng d?n t? ch?c tiêm v?c xin phòng Covid-19. Theo các tài li?u h??ng d?n c?a T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO), kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm ??i v?i v?c xin AstraZeneca t? 8-12 tu?n.

TP.HCM xin gi?m kho?ng cách tiêm 2 m?i AstraZeneca xu?ng 6 tu?n
Ng??i dân TP.HCM ???c tiêm v?c xin phòng Covid-19. ?nh: Tr??ng Thanh Tùng.

Tuy nhiên, tr??c tình hình d?ch b?nh di?n bi?n ph?c t?p t?i TP, tính ??n 6h ngày 11/9 ?ã có 292.403 ca m?c Covid-19. Hi?n TP ?ang ?i?u tr? cho 39.296 b?nh nhân. Trong ?ó có 2.690 ng??i ?ang th? máy (1.626 ng??i th? máy không xâm l?n, 1.064 ng??i th? máy xâm l?n), 23 ng??i can thi?p ECMO và 2.914 tr? d??i 16 tu?i. T?ng s? F0 t? vong c?ng d?n t? ngày 1/1 ??n nay là 11.992 ca.

??i v?i v?c xin AstraZeneca, TP ?ã có 4.281.368 ng??i tiêm m?i 1 và có  599.212 ng??i tiêm m?i 2. S? ng??i còn l?i ch?a ??n th?i h?n tiêm. 

Nh?m ??y nhanh ti?n ?? bao ph? m?i 2 v?c xin phòng Covid-19, S? Y t? ?? ngh? B? Y t? xem xét rút ng?n kho?ng cách gi?a 2 m?i tiêm v?c xin AstraZeneca t? 8-12 tu?n xu?ng còn 6 tu?n.

TP ??t m?c tiêu ??n ngày 15/9 ph?i ??t 100% ng??i dân ???c tiêm v?c xin m?i 1 và nhanh chóng tiêm m?i 2 cho ng??i dân.

 

Theo báo cáo c?a Trung tâm Ki?m soát d?ch b?nh TP.HCM (HCDC), trong ngày 12/9, TP ?ã có thêm 185.440 ng??i ???c tiêm v?c xin. Nh? v?y, t? khi TP b?t ??u t? ch?c tiêm ch?ng ??t 1 ngày 8/3 ??n h?t 12/9 ?ã tiêm ???c 7.960.229 ng??i, trong ?ó 1.431.163 ng??i tiêm m?i 2. ??n nay, ?ã có 1.971.388 ng??i tiêm v?c xin Sinopharm. T?t c? nh?ng ng??i ???c tiêm ??u an toàn. 

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn