TP.HCM yêu cầu đảm bảo bữa ăn đủ chất, đa dạng món cho nhân viên y tế

Ngoài trang b? ?? b?o h? ??m b?o ch?t l??ng, các b?nh vi?n c?n cung c?p b?a ?n ch?t l??ng cho nhân viên y t?, tình nguy?n viên tham gia phòng ch?ng d?ch.

 

Giám ??c S? Y t? TP.HCM T?ng Chí Th??ng v?a ký v?n b?n g?i các B?nh vi?n thu dung ?i?u tr? Covid-19 trên ??a bàn TP v? k?t lu?n giao ban công tác ?i?u tr? c?a các b?nh vi?n ?i?u tr? F0.

Tr??c ?ó, Th? tr??ng B? Y t? Nguy?n Tr??ng S?n ký v?n b?n ?? ngh? t?ng c??ng h? tr? l?c l??ng nhân viên y t? t?i các b?nh vi?n dã chi?n và s? d?ng tình nguy?n viên g?i Ban Ch? ??o Phòng ch?ng Covid-19 TP.HCM.

M?t ph?n n?i dung v?n b?n nêu, h?ng ngày, nhân viên y t? ???c phát c?m h?p v?i su?t ?n là 120.000 ??ng/ngày. Kh?u v? không ???c ?i?u ch?nh phù h?p v?i các nhân viên h? tr? ??n t? khu v?c mi?n B?c gây khó ?n, không ??m b?o s?c kh?e ch?ng d?ch.

Nh?ng tr??ng h?p nhân viên y t? là F0 trong quá trình công tác ???c ?i?u chuy?n lên khu ng??i b?nh. Su?t ?n c?a nhân viên y t? ???c chuy?n sang tiêu chu?n su?t ?n c?a ng??i b?nh là 80.000 ??ng/ngày.

Ngày 7/9, S? Y t? ?ã t? ch?c h?i ngh? giao ban công tác ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19. S? Y t? ?ánh giá cao khi các b?nh vi?n th?c hi?n t?t mô hình “ch?, em”. Trong ?ó, các b?nh vi?n t?ng trên ?ã ch? ??ng ?i?u ph?i nh?n b?nh nhân t? các b?nh vi?n t?ng d??i.

Vi?c chuy?n vi?n hai chi?u gi?a các t?ng ?ã thông su?t. Các b?nh vi?n ?ã có nhi?u n? l?c t?ng s? gi??ng ?i?u tr?, ??c bi?t là gi??ng h?i s?c c?p c?u ?? ti?p nh?n ng??i b?nh n?ng.

TP.HCM yêu c?u ??m b?o b?a ?n ?? ch?t, ?a d?ng món cho nhân viên y t?
Nhân viên y t? ?ang ch?m sóc cho các F0 n?ng ? B?nh vi?n H?i s?c Covid-19.

Nh?m nâng cao ch?t l??ng ?i?u tr? cho các F0, S? Y t? ?? ngh? các b?nh vi?n phát huy các k?t qu? ??t ???c, ??ng th?i th?c hi?n m?t s? n?i dung sau:

??m b?o các ch? ?? cho nhân viên y t?, tình nguy?n viên khi tham gia công tác phòng ch?ng d?ch: ph??ng ti?n phòng h? ??y ?? và ??t chu?n, b?a ?n, n?i ngh? sau khi làm vi?c, h??ng ph? c?p phòng ch?ng d?ch theo quy ??nh.

Ki?m tra, giám sát vi?c cung c?p b?a ?n cho nhân viên y t?, tình nguy?n viên khi tham gia công tác phòng ch?ng d?ch ? các ??n v?. C?n ??m b?o b?a ?n ?? ch?t dinh d??ng, ?a d?ng các món cho nhân viên y t?, bác s? và l?c l??ng tình nguy?n viên.

 

S? Y t? cho bi?t, s? t?ng c??ng giám sát các ??n v? th?c hi?n chính sách ??c thù h? tr?, ??ng viên l?c l??ng tuy?n ??u tham gia, phòng ch?ng d?ch.

Ngoài ra, các b?nh vi?n c?n kh?n tr??ng liên h? v?i Phòng Nghi?p v? D??c ?? nh?n thu?c Molnupiravir phát cho F0 tri?u ch?ng nh?. H??ng d?n ng??i b?nh khai báo y t? ?i?n t? m?i ngày qua ?ng d?ng “Y t? TP.HCM” nh?m theo dõi tác d?ng không mong mu?n khi dùng thu?c. 

?? xu?t nhu c?u s? d?ng l?c l??ng tình nguy?n viên là F0 ?ã kh?i b?nh tham gia công tác phòng ch?ng d?ch t?i ??n v?.

Cung c?p ??y ?? thông tin các tr??ng h?p t? vong có k?t qu? xét nghi?m d??ng tính v?i nCoV trên ph?n m?m “H? th?ng qu?n lý ng??i cách ly và ng??i b?nh Covid-19” trong vòng 24 gi? k? t? th?i ?i?m t? vong ?? S? Y t? có ??y ?? d? li?u. Các b?nh vi?n c?n phân tích nguyên nhân, rút kinh nghi?m, ?? xu?t các gi?i pháp can thi?p k?p th?i, gi?m t? l? t? vong.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn