TP.HCM yêu cầu không để nhân viên y tế làm việc hành chính

S? Y t? yêu c?u các b?nh vi?n, c? s? cách ly F0 không phân công thêm công tác hành chính cho nhân viên y t? sau khi h?t ca tr?c.

 

Ch? ki?m soát vi?c ra vào trong khu ?i?u tr? ??i v?i nhân viên y t?

Giám ??c S? Y t? TP.HCM T?ng Chí Th??ng v?a ký v?n b?n kh?n v? t?ng c??ng h? tr? cho l?c l??ng nhân viên y t? t?i các b?nh vi?n dã chi?n và s? d?ng tình nguy?n viên g?i UBND các qu?n, huy?n, TP Th? ??c và các b?nh vi?n, c? s? cách ly F0 trên ??a bàn TP.

?? nhân viên y t? tham gia phòng, ch?ng d?ch yên tâm th?c hi?n t?t nhi?m v? ch?m sóc s?c kh?e ng??i dân, S? Y t? ?? ngh? Ban Ch? ??o phòng, ch?ng d?ch qu?n, huy?n, TP Th? ??c, các b?nh vi?n dã chi?n, b?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19, khu cách ly F0 th?c hi?n n?i dung sau:

TP.HCM yêu c?u không ?? nhân viên y t? làm vi?c hành chính

TP.HCM ch? ??o c?i thi?n ?i?u ki?n làm vi?c cho nhân viên y t?. ?nh: Tr??ng Thanh Tùng.

C?n th?c hi?n nghiêm túc, ??y ?? n?i dung ý ki?n c?a B? ph?n th??ng tr?c ??c bi?t v? phòng, ch?ng d?ch Covid-19 c?a B? Y t? t?i TP. ?ó là yêu c?u các ??n v? ?ã rút nhân viên ra kh?i b?nh vi?n dã chi?n l?p t?c b? sung nhân l?c thay th? ??y ??, ??m b?o quân s?, tránh t?o áp l?c công vi?c lên các nhân viên còn l?i. ??m b?o th?i gian ngh? sau khi k?t thúc ca tr?c cho các nhân viên y t?, không ?? h? làm vi?c liên t?c trong th?i gian dài mà không có ngày ngh?.

H?n ch? s? d?ng nhân viên y t? vào v? trí hành chính ?? h? t?p trung vào công tác chuyên môn. Trong tình hình thi?u nhân l?c hành chính, ?? ngh? b? sung l?c l??ng sinh viên, tình nguy?n viên vào v? trí hoàn thi?n h? s?, th? t?c hành chính.

Các ??a ph??ng, b?nh vi?n, ??n v? cách ly F0 c?n ?? ngh? ??n v? cung c?p th?c ph?m ?i?u ch?nh ch? ?? ?n ??m b?o dinh d??ng, có thêm l?a ch?n phù h?p kh?u v? m?i vùng mi?n.

Các tr??ng h?p nhân viên y t? m?c Covid-19 c?n ???c ??m b?o ch? ?? ?n t?i thi?u nh? th??ng ngày. Không áp d?ng ch? ?? c?a ng??i b?nh dành cho nhân viên y t?.

?? ngh? l?c l??ng an ninh, quân s? ch? ki?m soát vi?c ra vào trong khu ?i?u tr? ??i v?i nhân viên y t?. Tuy?t ??i không gây ?nh h??ng ??n ??i t? cá nhân, gây áp l?c lên ??i s?ng tinh th?n c?a nhân viên y t?.

??m b?o ph?n ?n ?? s? l??ng, ch?t l??ng

S? Y t? ?? ngh?, Ban Ch? ??o phòng ch?ng d?ch, Giám ??c các b?nh vi?n, trung tâm y t? giám sát ch?t ch? v? ch?t l??ng su?t ?n h?ng ngày c?a nhà cung ?ng, ??m b?o ?? ch?t, ?? l??ng cho nhân viên y t? tuy?n ??u ch?ng d?ch.

Giao b?nh vi?n dã chi?n, B?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19, khu cách ly F0 làm vi?c v?i nhà cung c?p su?t ?n dùng ngu?n th?c ph?m t??i ngon làm ngu?n nguyên li?u cho su?t ?n c?a nhân viên y t?. Trong tr??ng h?p nhà cung ?ng không có chuy?n bi?n t?t, su?t ?n không ??m b?o ?? ngh? ??n v? có v?n b?n ph?n ánh g?i v? S? Y t?.

 
TP.HCM yêu c?u không ?? nhân viên y t? làm vi?c hành chính - ?nh minh ho? 2
M?t bác s? ??n nhà ?i?u tr? cho F0 ?ang cách ly ?i?u tr? t?i nhà. ?nh: Tú Anh.

S? Y t? cho bi?t, ?ã tham m?u trình UBND TP ?i?u ch?nh ch? ?? ?n cho cán b?, ng??i lao ??ng ngành y khi tham gia ch?ng d?ch trên ??a bàn TP. ?? ngh? các ??n v? kh?n tr??ng tri?n khai th?c hi?n ngay sau khi có v?n b?n ch?p thu?n c?a UBND TP.

Không phân vi?c hành chính cho nhân viên y t?

S? Y t? yêu c?u các b?nh vi?n, c? s? cách ly F0 c?n th?c hi?n phân công, b? trí nhân l?c chia theo các kíp tr?c ?? h?i ph?c s?c kh?e lao ??ng cho nhân viên y t?. Không phân công thêm công tác hành chính cho l?c l??ng bác s?, ?i?u d??ng, nhân viên y t? tr?c ti?p ch?m sóc, ?i?u tr? F0 sau khi h?t ca tr?c.

H?n ch? t?i ?a rút nhân s? ?ang tham gia h? tr? phòng, ch?ng d?ch t?i TP c?a các ?oàn ?ang h? tr? TP. Ch? th?c hi?n rút nhân s? trong tình hu?ng th?t s? c?p bách và có ý ki?n ch?p thu?n c?a B? Y t?, S? Y t?. Tr??c khi rút nhân s? h? tr?, ?? ngh? các ??n v? l?p t?c b? sung ngay nhân l?c thay th? luân phiên ??m b?o ??y ?? quân s? ?ã h? tr? tr??c ?ó và có th?i gian bàn giao h??ng d?n cho ?oàn ti?p nh?n công vi?c m?i ít nh?t m?t tu?n tr??c khi rút ?oàn.

S? Y t? s? ti?p t?c ki?n ngh? B? Y t? huy ??ng l?c l??ng chuyên môn y t? tham gia h? tr? t?i các b?nh vi?n, ??c bi?t là l?c l??ng bác s?, ?i?u d??ng có kh? n?ng c?p c?u, h?i s?c ?? phân b? cho các ??n v?.

V? s? d?ng tình nguy?n viên là F0 ?ã kh?i b?nh, S? Y t? yêu c?u, c?n ti?p t?c huy ??ng l?c l??ng này tham gia công tác ch?m sóc b?nh nhân, hành chính, h?u c?n t?i các b?nh vi?n dã chi?n, b?nh vi?n ?i?u tr? Covid-19, khu cách ly F0 nh?m gi?m t?i cho nhân viên y t?.

Các b?nh vi?n, c? s? cách ly F0 th?c hi?n ký H?p ??ng th?a thu?n làm vi?c ??i v?i tình nguy?n viên là F0 kh?i b?nh tham gia h? tr? phòng, ch?ng d?ch và th?c hi?n các ch? ??, chính sách h? tr? v?i v?i các tình nguy?n viên theo quy ??nh.

Các b?nh vi?n, c? s? cách ly F0 ch?u trách nhi?m t?p hu?n công tác chuyên môn, ho?c h??ng d?n tình nguy?n viên, phân công công vi?c phù h?p v?i n?ng l?c c?a h?.

Tú Anh

Bình luận

Những tin mới hơn