Trưa 12/9, Hà Nội thêm 17 ca mắc Covid-19, có 5 ca ở quận Thanh Xuân

Tr?a nay, Hà N?i ghi nh?n 17 ca m?c Covid-19 g?m 2 ca t?i c?ng ??ng, 2 t?i khu v?c phong t?a và 13 tr??ng h?p t?i khu cách ly.

 

Các ca phân b? t?i Thanh Xuân (5), Th??ng Tín (3), Hoàn Ki?m (3), ?an Ph??ng (2), ??ng ?a (2), Hai Bà Tr?ng (1) và Thanh Trì (1).

Nh? v?y ??n 12h ngày 12/9, Hà N?i ghi nh?n 19 b?nh nhân d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

Thông tin 17 b?nh nhân m?c m?i nh? sau:

2 ca c?ng ??ng g?m b?nh nhân nam N.V.D, sinh n?m 1942 và b?nh nhân n? N.T.T.V, sinh n?m 1946 ??u ? Th? Quan, ??ng ?a. Ngày 11/9, 2 b?nh nhân ???c l?y m?u theo di?n sàng l?c khu v?c nguy c? cao, k?t qu? d??ng tính.

15 ca còn l?i ??u ???c phát hi?n ? khu v?c phong t?a, khu cách ly ho?c cách ly t?i nhà.

? ??a ch? Minh Khai, Hai Bà Tr?ng có 1 b?nh nhân là N.H.H, sinh n?m 1999. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a, ???c l?y m?u xét nghi?m theo di?n sàng l?c khu v?c phong t?a. Ngày 12/9, ng??i này có k?t qu? xét nghi?m d??ng tính.

Qu?n Thanh Xuân có 5 ca d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Trong ?ó:

B?nh nhân nam N.H.C, sinh n?m 1953 ? Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. B?nh nhân là F1 c?a N.T.T ???c chuy?n cách ly t?p trung t? ngày 4/9. Ngày 11/9, ng??i này ???c l?y m?u l?n 2 có k?t qu? xét nghi?m d??ng tính.

B?nh nhân n? T.T.L, sinh n?m 1927 ? Kh??ng Mai, Thanh Xuân. B?nh nhân là F1 c?a N.T.H, ???c chuy?n cách ly t?p trung t? ngày 28/8. Ngày 11/9, ng??i này ???c xét nghi?m l?n 3 có k?t qu? d??ng tính.

? ph??ng Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân có 2 b?nh nhân là L.T.C, sinh n?m 1957 và T.T.N, sinh n?m 1984. C? 2 ??u là F1 và xét nghi?m nhi?u l?n âm tính. Ngày 11 và 12/9, h? có k?t qu? xét nghi?m d??ng tính.

B?nh nhân th? 5 ? qu?n Thanh Xuân là anh V.T.H, sinh n?m 1968 ? ph??ng Th??ng ?ình. B?nh nhân là F1 c?a b?nh nhân H.T.H, ???c chuy?n cách ly t?p trung t? 28/8 và xét nghi?m 2 l?n âm tính. Ngày 11/9, anh H. ???c l?y m?u xét nghi?m l?n 3, k?t qu? d??ng tính.

? ph??ng ??ng Xuân, Hoàn Ki?m có 3 b?nh nhân là K.C, sinh n?m 1979; N.T.T, sinh n?m 1979 và  P.T.T, sinh n?m 1956. C? 3 b?nh nhân ??u là F1. Ngày 21/8, các b?nh nhân ???c cách ly t?p trung. Ngày 10 và 11/9, h? có k?t qu? d??ng tính.

 

? th? tr?n Th??ng Tín, Th??ng Tín có 2 ca là N.T.B, sinh n?m 1945 và N.M.C, sinh n?m 1937. Các b?nh nhân là F1 (m?, b?) c?a b?nh nhân N.T.T.M, ti?p xúc cu?i ngày 9/9. Sau khi xác ??nh là F1, b?nh nhân ???c l?y m?u và có k?t qu? d??ng tính ngày 12/9.

? Th??ng Tín còn 1 b?nh nhân n?a là anh P.?.H, sinh n?m 1987. B?nh nhân là F1 c?a b?nh nhân N.V.?, ti?p xúc cu?i ngày 9/9. Ngày 11/9, anh ???c l?y m?u xét nghi?m k?t qu? d??ng tính.

T?i ??a ch? Thanh Li?t, Thanh Trì có 1 b?nh nhân n? là ?.T.D, sinh n?m 1993. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a, ???c xét nghi?m 2 l?n âm tính. Ngày 11/9, ch? D. ???c l?y m?u l?n 3, k?t qu? xét nghi?m d??ng tính.

Chùm liên quan TP.HCM có 2 b?nh nhân ??u ? ?an Ph??ng. ?ó là anh N.T.V, sinh n?m 1991 t? TP.HCM v? Hà N?i ngày 6/9. Anh ???c l?y m?u xét nghi?m l?n 1 âm tính và chuy?n ?i cách ly t?p trung. Ngày 10/9, anh xu?t hi?n tri?u ch?ng, ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Anh H.V.T, sinh n?m 1994 c?ng t? TP.HCM v? Hà N?i ngày 6/9, ???c l?y m?u xét nghi?m l?n 1 âm tính và chuy?n ?i cách ly t?p trung. Ngày 10/9, ng??i này xu?t hi?n tri?u ch?ng, ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch th? 4 (t? ngày 27/4), Hà N?i có 3.779 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.595 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 2.184 ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn