Trưa 13/9, Hà Nội thêm 15 ca Covid-19

S? Y t? Hà N?i v?a công b? 15 tr??ng h?p Covid-19 m?i, g?m 14 ng??i trong khu cách ly, 1 ca thu?c khu v?c ? d?ch c?. T? sáng t?i tr?a nay, thành ph? ?ã ghi nh?n 37 b?nh nhân.

 

Các b?nh nhân Covid-19 trú t?i 7 qu?n/huy?n: Thanh Xuân (6) , ?an Ph??ng (2), Hai Bà Tr?ng (2), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1), ?ng Hòa (1), Th??ng Tín (1).

Phân b? theo chùm ca b?nh: F1 c?a sàng l?c ho, s?t c?ng ??ng (11), liên quan TP.HCM (4).

Qu?n Thanh Xuân thêm 6 ca m?c

Trong nhóm này, có 5 ng??i ? ? d?ch Thanh Xuân Trung, ?ã cách ly t?p trung tr??c ?ó t?i ??i h?c FPT, B?nh vi?n Than khoáng s?n và Khu tái ??nh c? A1 Kim Giang. H? có ??a ch? th??ng trú ?: ngõ 328 Nguy?n Trãi, ngõ 330 Nguy?n Trãi và ngõ 332 Nguy?n Trãi. Nh? v?y, t?i tr?a 13/9, ? d?ch Thanh Xuân Trung ghi nh?n t?ng s? 565 ca Covid-19.

Tr??ng h?p còn l?i thu?c ??a bàn qu?n Thanh Xuân trú t?i: 1407 H10, ngõ 477 Nguy?n Trãi, ph??ng Thanh Xuân Nam. Ng??i này là F1, ???c chuy?n cách ly t? ngày 3/9.

Qu?n Hai Bà Tr?ng có 2 ca m?i

Các b?nh nhân là ng??i cùng gia ?ình ? Gi?ng M?t, ph??ng Tr??ng ??nh; F1 (ông và bà) c?a F0 N.T.V. Ngày 4/9, h? chuy?n cách ly t?p trung t?i H?c vi?n Nông nghi?p.

Qu?n Hoàng Mai ghi nh?n 1 tr??ng h?p

Ng??i này tên L.H.L, nam, sinh n?m 2000, ? 83/24 Kim ??ng, ph??ng Giáp Bát. B?nh nhân là F1 c?a ca Covid-19 N.T.M, chuy?n cách ly t?p trung t? 28/8. 

??n nay, ? d?ch t?i ngõ 24 Kim ??ng ?ã phát hi?n 49 b?nh nhân Covid-19. Chùm ca b?nh này có ngu?n lây t? TP.HCM v?i các ca d??ng tính ??u tiên là lái xe hàng tuy?n TP.HCM - Hà N?i, v? ??n Hà N?i ngày 23/8 (xe lu?ng xanh). 

Huy?n ?an Ph??ng thêm 2 b?nh nhân

M?t ng??i trong nhóm này ? c?m 2, xã Th? An; ng??i còn l?i ? c?m 12, xã Th? An. H? t? TP.HCM v? Hà N?i ngày 6/9, ngay sau ?ó ?ã chuy?n ?i cách ly t?p trung.

Huy?n Thanh Trì có 2 ca

 

Trong ?ó, có 1 ng??i ? s? 3, ngõ 120 T? Thanh Oai. B?nh nhân là F1 c?a ca Covid-19 N.T.G, ???c cách ly t?p trung t? 7/9. Thôn N?i Am, xã Liên Ninh thêm 1 tr??ng h?p là cháu bé 3 tu?i, F1 (con) c?a F0 H.T.P, chuy?n cách ly t?p trung t? ngày 8/9.

Huy?n ?ng Hòa phát hi?n 1 tr??ng h?p

B?nh nhân tên ?.V.H, nam, sinh n?m 1967, ? thôn Phù Yên, xã Viên An. Ông H s?ng trong khu v?c ? d?ch c?, ngày 12/9 ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2.

Huy?n Th??ng Tín thêm 1 b?nh nhân

Ng??i này tên T.N.T, nam, sinh n?m 1995, trú t?i thôn An ??nh, xã Tô Hi?u. Anh T t? TP.HCM v? Hà N?i ngày 4/9, ?ã chuy?n cách ly t?p trung ngay.

Nh? v?y t? sáng t?i tr?a nay, Hà N?i công b? 37 ca Covid-19, trong ?ó có 32 ca ? khu cách ly, 4 ca t?i khu v?c phong t?a và 1 ng??i thu?c khu v?c ? d?ch c?. Hi?n Hà N?i có t?ng c?ng 3.817 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2 trong ??t d?ch th? t?, g?m 1.595 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 2.222 ng??i ?ã cách ly t? tr??c.

V? ti?n ?? tiêm v?c xin Covid-19, t? sáng ??n 12h ngày 13/9, toàn thành ph? tiêm ???c 129.912 m?i v?c xin cho các ??i t??ng trong Ngh? quy?t 21 c?a Chính ph? và ph??ng án 170 c?a UBND TP Hà N?i. T?ng s? m?i tiêm ?ã th?c hi?n là 4.610.338 m?i (4.221.978 m?i 1, 388.360 m?i 2), ??t ti?n ?? 85,2% trên t?ng v?c xin ???c c?p.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn