Trưa 6/9 Hà Nội thêm 38 bệnh nhân Covid-19, có 20 ca ở quận Thanh Xuân

Tr?a ngày 6/9, Hà N?i ghi nh?n 38 b?nh nhân d??ng tính SARS-CoV-2, trong ?ó 1 ca t?i c?ng ??ng, 23 ca t?i khu cách ly và14 ca t?i khu phong t?a.

 

38 b?nh nhân Covid-19, trong ?ó 1 ca t?i c?ng ??ng, 23 ca t?i khu cách ly và14 ca t?i khu phong t?a.

Các b?nh nhân phân b? t?i Thanh Xuân (20), Hoàng Mai (5), Phú Xuyên (4), Thanh Trì (4), Hà ?ông (2), Ba ?ình (1), Hai Bà Tr?ng (1) và Hoàn Ki?m (1).

Nh? v?y tính ??n tr?a nay 6/9, Hà N?i ?ã có 40 b?nh nhân. Thông tin 38 b?nh nhân nh? sau:

Ca c?ng ??ng là b?nh nhân nam N.P.H, sinh n?m 1976 ? Quang Trung, Hà ?ông. Ngày 28/8, b?nh nhân ?i giám sát công trình t?i Hòa Bình v? trong ngày. Ngày 31/8, b?nh nhân có ?i tiêm v?c xin m?i 1 t?i BV H?u Ngh? Vi?t Xô, sau tiêm b?nh nhân xu?t hi?n s?t, ?au m?i ng??i. Ngày 3/9, b?nh nhân xu?t hi?n thêm tri?u ch?ng gi?m ng?i. Ngày 5/9, anh H. ??n b?nh vi?n làm xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Chùm F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng có 26 ca.

Trong ?ó, khu v?c qu?n Thanh Xuân có 20 b?nh nhân. Các b?nh nhân ??u ? khu phong t?a ho?c khu cách ly. C? th?, có 13 ca ? ph??ng Thanh Xuân Trung, 7 ca còn l?i ? ph??ng Thanh Xuân Nam.

Nhi?u b?nh nhân nh? N.T.M, N.B.H, L.T.M, T.?.L, H.H.G…??u xét nghi?m 3 l?n cho k?t qu? âm tính. Ngày 5/9, h? xu?t hi?n tri?u ch?ng s?t ho, ???c xét nghi?m l?n th? 4 m?i có k?t qu? d??ng tính.

Các b?nh nhân P.T.T, sinh n?m 1964, N.V.T, sinh n?m 1988, N.T.T, sinh n?m 1953, N.T.H, sinh n?m 1954, H.T.H.P, sinh n?m 1984, và N.T.H, sinh n?m 1971 ??u ? Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Các b?nh nhân ???c l?y m?u xét nghi?m ngày 3/9 theo di?n sàng l?c khu v?c nguy c? cao, k?t qu? d??ng tính.

Khu v?c B?ch ??ng, Hai Bà Tr?ng có 1 b?nh nhân là bà N.L.M, sinh n?m 1958. B?nh nhân là F1 s?ng cùng nhà v?i N.T.B, ti?p xúc l?n cu?i 4/9. Ngày 5/9, bà M. s?t, ng?a h?ng ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Hoàng Li?t, Hoàng Mai có 2 ca. Trong ?ó, có b?nh nhân nam H.V.?, sinh n?m 1991, làm ? c?a hàng bán g?o, chuyên ??a g?o cho các c?a hàng bán g?o t?i nhi?u khu v?c n?i thành. Ngày 30/8, b?nh nhân ???c l?y m?u xét nghi?m và chuy?n ?i cách ly. Ngày 5/9, anh ???c l?y m?u, k?t qu? d??ng tính.

??a ch? Kim Mã, Ba ?ình có 1 b?nh nhân là anh N.X.H, sinh n?m 1982. Anh H. là con trai c?a b?nh nhân N.T.N.G, s?ng cùng nhà. Nhà b?nh nhân ?ã có 5 ng??i d??ng tính. Ngày 30/8, b?nh nhân ???c l?y m?u và chuy?n ?i cách ly, ngày 5/9 có k?t qu? d??ng tính.

Ca ti?p theo c?a chùm này là b?nh nhân N.P.T ? Quang Trung, Hà ?ông. B?nh nhân là F1 (con) c?a N.P.H. Ngày 3/9, T. xu?t hi?n s?t, ho. Ngày 5/9, ng??i này ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Hàng Bu?m, Hoàn Ki?m có 1 ca là anh T.Q.T, sinh n?m 1976. B?nh nhân là F1 c?a N.T.P (nhân viên t?i 780 Minh Khai). Ngày 3/9, anh T. xu?t hi?n tri?u ch?ng s?t, ho. Ngày 5/9, anh ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

 

??a ch? Hoàng V?n Th?, Hoàng Mai có 2 b?nh nhân T.T.N.L và N.T.T.Y ??u sinh n?m 2000. Các b?nh nhân là nhân viên y t? tham gia h? tr? t?i b?nh vi?n dã chi?n ??n L? t? ngày 9/8 (ch? ? trong b?nh vi?n). T?i b?nh vi?n, b?nh nhân ???c xét nghi?m sàng l?c lúc b?t ??u tham gia h? tr? và xét nghi?m ??nh k? 3 ngày/l?n ??u âm tính. Ngày 5/9, h? xu?t hi?n tri?u ch?ng, ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

? Thanh Trì có 4 ca ? Tam Hi?p và T? Thanh Oai. Các b?nh nhân ??u có k?t qu? d??ng tính ngày 5/9.

Chùm liên quan TP.HCM có 5 ca Covid-19. Trong ?ó, có b?nh nhân n? T.H.L, sinh n?m 2005 ? V?n Hoàng, Phú Xuyên. B?nh nhân ?ang ? t?i ph??ng Tân H?ng, Qu?n 7, TP.HCM, ngày 3/9 ???c test nhanh t?i TP.HCM âm tính r?i cùng gia ?ình ra c?u ??ng Nai ?ón xe khách v? ??n ?i?m ch?t Pháp Vân - C?u Gi?. Ngày 5/9, b?nh nhân ???c chuy?n ?i cách ly và l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Các b?nh nhân N.D.V, sinh n?m 1989, N.T.H, sinh n?m 1993 và N.T.C, sinh n?m 1987 ??u ? V?n Hoàng, Phú Xuyên. Các b?nh nhân ?ang ? t?i ph??ng 5, qu?n Gò V?p, TP.HCM. Ngày 1/9, h? ???c test nhanh t?i TP.HCM âm tính r?i ?i b? cùng gia ?ình ra c?u ??ng Nai ???c xe khách ch? v? ?i?m ch?t Pháp Vân C?u Gi?. Ngày 4/9, h? ???c chuy?n ?i cách ly và l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

B?nh nhân cu?i trong chùm này là anh B.V.T, sinh n?m 1991 ? Yên S?, Hoàng Mai. B?nh nhân làm ngh? b?c d? hàng, ?n ng? t?i kho hàng. B?nh nhân là F1 c?a anh L.?.V là lái xe ???ng dài B?c Nam. Ngày 30/8, anh T. ???c l?y m?u xét nghi?m và chuy?n ?i cách ly. Ngày 6/9, anh ???c l?y m?u l?n 2, k?t qu? d??ng tính.

Trong ??t d?ch 4 (t? ngày 27/4 ??n nay), Hà N?i có 3.567 ca Covid-19, trong ?ó s? m?c ghi nh?n ngoài c?ng ??ng 1.564 ca, s? m?c là ??i t??ng ?ã ???c cách ly 2.003ca.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn