Trung Quốc thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, Thái Lan đẩy nhanh tiêm chủng cho thai phụ

Theo thông báo c?a nhà s?n xu?t vaccine Trung Qu?c - Công ty công ngh? sinh h?c Qu?c gia (CNBG), m?t công ty con c?a Sinopharm, h? ?ã ???c phê duy?t th? nghi?m lâm sàng m?t lo?i thu?c ?i?u tr? Covid-19 d?a trên globulin mi?n d?ch c?a ng??i (pH4) ???c phát tri?n t? huy?t t??ng c?a ng??i b?nh ?ã ph?c h?i hôm 30/8.

?ây là lo?i thu?c m?i s? d?ng ch? ph?m sinh h?c ?? ?i?u tr?, c?ng là lo?i thu?c ??c tr? Covid-19 ??u tiên trên th? gi?i ???c ?i?u ch? t? huy?t t??ng ng??i kh?e m?nh sau khi ?ã ???c ch?ng ng?a b?ng vaccine b?t ho?t ch?ng Covid-19.

Ông Chu Kinh Tân, Tr??ng d? án lâm sàng giai ?o?n III toàn c?u v? vaccine Covid-19 c?a CNBG cho bi?t: “Lo?i thu?c này s? d?ng huy?t t??ng c?a ng??i b?nh ?ã h?i ph?c và ng??i ?ã ???c mi?n d?ch làm nguyên li?u ?? bào ch?, ??ng th?i ?ã cho tác d?ng r?t t?t ??i v?i ng??i b?nh ch?m n?ng và n?ng trong th?i k? s? d?ng kh?n c?p tr??c ?ó.”

Lo?i thu?c này ?ã ???c công b? t?i H?i ch? Th??ng m?i D?ch v? Qu?c t? Trung Qu?c (CIFTIS) n?m 2021 ?ang t? ch?c t?i th? ?ô B?c Kinh.

Ngoài lo?i thu?c m?i, CNBG c?ng gi?i thi?u 6 s?n ph?m ch?ng d?ch khác t?i h?i ch?, g?m 2 lo?i vaccine c?p nh?t có hi?u qu? ch?ng các bi?n th? Beta và Delta, m?t lo?i vaccine protein tái t? h?p và m?t lo?i vaccine theo công ngh? mRNA, cùng m?t lo?i thu?c ?i?u tr? Covid-19 khác d?a trên kháng th? ??n dòng.

Tr??c ?ó, CNBG ?ã s?n xu?t các s?n ph?m huy?t t??ng làm t? huy?t t??ng hi?n t?ng c?a nh?ng b?nh nhân ?ã h?i ph?c t? ??u n?m 2020 và ?ây ???c cho là m?t ph??ng pháp ?i?u tr? hi?u qu? ??i v?i các b?nh nhân n?ng m?c Covid-19.

Tuy nhiên, CNBG không ti?t l? ??a ?i?m và th?i gian s? kh?i ??ng các th? nghi?m lâm sàng. Trong khi ?ó, theo các chuyên gia, ch?a bi?t các th? nghi?m lâm sàng s? kéo dài bao lâu vì hi?n nay ? Trung Qu?c không có quá nhi?u b?nh nhân.

Các chuyên gia c?ng l?u ý r?ng lo?i thu?c này s? ???c dùng h?n ch? cho nh?ng b?nh nhân n?ng, vì có th? chi phí cao, nh?ng v?n r? h?n các lo?i thu?c kháng th? ??n dòng.

Theo CNBG, ph?i m?t ít nh?t m?t tu?n t? khi thu th?p huy?t t??ng cho ??n khi chu?n b? các s?n ph?m có th? s? d?ng trên b?nh nhân Covid-19. Trung bình m?t b?nh nhân h?i ph?c có th? hi?n 400ml huy?t t??ng ?? c?u 2 ho?c 3 b?nh nhân trong tình tr?ng nguy k?ch.

Trong khi ?ó, Trung tâm Qu?n lý Tình hình Covid-19 c?a chính ph? Thái Lan (CCSA) ?ã yêu c?u các b?nh vi?n trên toàn qu?c ??y nhanh vi?c tiêm ch?ng cho 500.000 ph? n? mang thai, ?ây là nh?ng ng??i có nguy c? nhi?m Covid-19 cao.

Theo Tr? lý phát ngôn viên c?a Trung tâm CCSA, Ti?n s? Apisamai Srirangsan, chính ph? Thái Lan có k? ho?ch tiêm vaccine cho 500.000 ph? n? mang thai trên 12 tu?n. Cho ??n nay, ch? có kho?ng 45.400 ng??i ???c tiêm m?i ??u tiên và kho?ng 5.000 ng??i ?ã ???c tiêm ch?ng ??y ??.

M?i lo ng?i v? nguy c? m?c Covid-19 ? ph? n? mang thai t?i Thái Lan ?ang t?ng lên, sau khi s? ca m?c m?i t?ng m?nh trong tháng qua. S? ca m?c m?i ???c ghi nh?n ? ph? n? mang thai ?ã t?ng t? 819 vào tháng 7 lên 1.506 vào ngày 28/8. Cho ??n nay, 69 ph? n? mang thai và 29 tr? s? sinh ?ã t? vong do Covid-19.

Trung tâm Qu?n lý Tình hình Covid-19 c?a chính ph? Thái Lan ?ã yêu c?u các b?nh vi?n trên toàn qu?c liên h? v?i nh?ng ph? n? mang thai trên 12 tu?n ho?c ph? n? m?i sinh ?? tiêm vaccine ng?a Covid-19. Bên c?nh ?ó, Thái Lan c?ng kh?ng ??nh m?c tiêu tiêm ch?ng cho ít nh?t 70% nh?ng ng??i trong nhóm có nguy c? ? 29 t?nh, thành ph? trong vùng “?? s?m”, c?n ph?i ki?m soát t?i ?a, nghiêm ng?t vào cu?i tháng 9 này./.

Bình luận

Những tin mới hơn