Tưởng drama FWB - cắm sừng đã hết, bồ chuyển giới của Miko Lan Trinh lại phát tin truy tìm cô gái "bóc phốt"

M?t trong nh?ng v? ?n ào trên m?ng kéo dài su?t th?i gian v?a qua chính là bùng binh tình c?m liên quan ??n c?p ?ôi Miko Lan Trinh và ng??i yêu chuy?n gi?i - Kenji. ??n t?i qua (4/9), L.L - cô gái "bóc ph?t" Kenji và Miko ?ã thông báo ??ng bài l?n cu?i cùng và tuyên b? khép l?i s? vi?c.

T??ng drama FWB - c?m s?ng ?ã h?t, b? chuy?n gi?i c?a Miko Lan Trinh l?i phát tin truy tìm cô gái

Kenji và Miko Lan Trinh

Nh?ng t??ng m?i vi?c c? th? mà k?t thúc nh?ng không. T?i nay (5/9), Kenji ?ã có hàng lo?t story m?i, ráo ri?t tìm thêm thông tin v? L.L và kiên quy?t s? làm rõ s? vi?c.

C? th?, Kenji ti?p t?c kh?ng ??nh L.L ch? là tr? lý và FWB c?a mình ??ng th?i cho r?ng cô nàng có nh?ng "d?u hi?u th?n kinh b?t th??ng" nên ?ã tìm cách thoát ra. Kenji còn cho bi?t nhi?u thông tin mà L.L chia s? trong th?i gian qua là b?a ??t và ?ang tìm ki?m t?t c? nh?ng thông tin liên quan ?? g?i cho ng??i có th?m quy?n.

"1000 l?i h?t 999 l?i nói x?o [...] ??ng ngh? không có gì ?? m?t thì phá cu?c s?ng ng??i khác t?i b? t?i b?n r?i tr?n là xong nhé!" - Kenji tuyên b?.

T??ng drama FWB - c?m s?ng ?ã h?t, b? chuy?n gi?i c?a Miko Lan Trinh l?i phát tin truy tìm cô gái
T??ng drama FWB - c?m s?ng ?ã h?t, b? chuy?n gi?i c?a Miko Lan Trinh l?i phát tin truy tìm cô gái

Kenji l?p ?i l?p l?i r?ng L.L b?a ??t, bôi bác mình và Miko Lan Trinh

"R?t nhi?u ng??i ?ang b? b?n d?n d?t vì câu chuy?n b?n k? và nh?ng tình ti?t gi?. Nh?ng m?i th? ?ã và ?ang ?i quá xa! Tính m?ng c?a chúng mình ?ang b? ?e do? r?i ?" - Ng??i yêu Miko Lan Trinh nói thêm.

Tr??c ?ó, Kenji c?ng kh?ng ??nh m?t bài ??ng "ph?i bày s? th?t" c?a mình b? report b?i L.L.

T??ng drama FWB - c?m s?ng ?ã h?t, b? chuy?n gi?i c?a Miko Lan Trinh l?i phát tin truy tìm cô gái

Kenji kh?ng ??nh L.L report bài ??ng c?a mình

?nh: FBNV

Bình luận

Những tin mới hơn