Vắc xin Pfizer phai sau 5 tháng

D? li?u tiêm th?c t? ? Israel cho th?y v?c xin Pfizer gi?m tác d?ng sau khi tiêm 5 tháng nên c?n m?i nh?c l?i. 

 

Trong tháng này, Israel s? g?i d? li?u v? v?c xin Pfizer ?ang ???c s? d?ng ph? bi?n ? n??c này cho M?. Thông tin s? g?i t?i C? quan Qu?n lý Th?c ph?m và D??c ph?m M? (FDA) ?? ?ánh giá. 

V?c xin Pfizer phai sau 5 tháng

Ti?n s? Sharon Alroy-Preis, ng??i ??ng ??u b? ph?n y t? công c?ng c?a B? Y t? Israel, cho bi?t ?ã ???c FDA yêu c?u thông báo d? li?u v?c xin trong m?t cu?c h?p vào ngày 17/9.

Phiên h?p ?o s? xem xét m?i tiêm v?c xin Pfizer th? ba và có th? th?o lu?n v? nh?ng m?i khác.

“Chúng tôi ?ã ???c yêu c?u trình bày kinh nghi?m c?a Israel ?? có th? giúp c? th? gi?i h?c h?i”, Ti?n s? Alroy-Preis nói.

M?t tu?n tr??c, Israel ?ã b?t ??u cung c?p li?u t?ng c??ng v?c xin Pfizer cho nh?ng ng??i t? 12 tu?i tr? lên. Tr??c ?ó, m?i nh?c l?i ?ã ???c tiêm cho ng??i cao tu?i t? tháng 7.

Theo s? li?u c?a B? Y t? Israel, t? l? lây nhi?m, tr? n?ng và t? vong ?ang gi?m d?n ? nhóm trên 60 tu?i.

Các quan ch?c y t? cho bi?t gi?i pháp này ?ã làm ch?m s? gia t?ng các b?nh nghiêm tr?ng do bi?n th? Delta gây ra. H? c?ng ?ánh giá hi?u qu? c?a v?c xin Pfizer gi?m sau 5 tháng. Do ?ó, c?n ph?i tiêm nh?c l?i ?? khôi ph?c m?c ?? b?o v? c?a m?i tiêm th? hai.

 

Cho ??n nay, 2,6 tri?u ng??i trong t?ng 9,3 tri?u dân ? Israel ?ã ???c tiêm ba li?u v?c xin Pfizer.

Ngày 5/9, Israel có h?n 3.900 ca nhi?m m?i, 51 ca t? vong. Tính trong c? ??i d?ch, Israel có 9,3 tri?u dân nh?ng ?ã có 1 tri?u ng??i nhi?m Covid-19, 7.205 ng??i ch?t, t? l? bình quân s? ca b?nh trên ??u ng??i cao th? 16 th? gi?i.

T?ng th?ng M?, Joe Biden, d? ki?n s? phát ??ng chi?n d?ch cung c?p 100 tri?u m?i tiêm nh?c l?i vào ngày 20/9. Tuy nhiên, hi?n t?i m?i có hãng Pfizer xin c?p phép phê duy?t li?u v?c xin th? 3 ? M?.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Reuters)

Bình luận

Những tin mới hơn