Việt Nam ghi nhận 11 ca Covid-19 mới, Đà Nẵng thêm 1 bệnh nhân

Chi?u 4/5, Vi?t Nam ghi nh?n 11 ca m?c Covid-19 m?i, trong ?ó 1 ca lây nhi?m trong n??c t?i ?à N?ng.

 

B? Y t? cho bi?t, 10 ca nh?p c?nh ???c cách ly t?i Hà N?i (1), H?ng Yên (2), TP. HCM (3), ?à N?ng (2), Hà T?nh (1) và Khánh Hoà (1); 1 ca trong n??c ghi nh?n t?i ?à N?ng. C? th?:

Ca trong n??c t?i ?à N?ng là b?nh nhân 2989, n?, 25 tu?i, ??a chi? ta?i huy?n Long M?, t?nh H?u Giang. B?nh nhân la?m vie??c ta?i qua??n Ha?i Cha?u, ?a? Na??ng tu?? nga?y 30/4/2021.

B?nh nhân là F1 c?a ca b?nh 2982. K?t qua? xe?t nghie??m kh?ng ??nh nga?y 4/5 du?o?ng ti?nh vo??i SARS-CoV-2. Hie??n be??nh nha?n ?u?o??c ca?ch ly, ?ie??u tri? ta?i Be??nh vie??n Pho??i ?a? Na??ng.

Hà N?i ghi nh?n b?nh nhân 2986, 37 tu?i, qu?c t?ch ?n ??. B?nh nhân nam, 37 tu?i t? ?n ?? quá c?nh Dubai, sau ?ó nh?p c?nh Sân bay qu?c t? N?i Bài trên chuy?n bay EK0394 ngày 17/4 va? ?u?o??c ca?ch ly ngay ta?i H?i Phòng, ?ã ????c lâ?y mâ?u xe?t nghiê?m 2 lâ?n, kê?t qua? ?ê?u âm ti?nh (l?n 1 nga?y 19/4 và lâ?n 2 nga?y 30/4).

Vi?t Nam ghi nh?n 11 ca Covid-19 m?i, ?à N?ng thêm 1 b?nh nhân

Ngày 1/5, bê?nh nhân hê?t th?i gian ca?ch ly, ?i vê? qu?n Hoa?ng Mai, Hà Nô?i. Ngày 3/5/2021 b?nh nhân làm xe?t nghiê?m di?ch vu?, ke??t qua? xe?t nghie??m kh?ng ??nh nga?y 4/5 du?o?ng ti?nh vo??i SARS-CoV-2. Hie??n be??nh nha?n ?u?o??c ca?ch ly, ?ie??u tri? ta?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng c? s? ?ông Anh.

H?ng Yên ?ang cách ly 2 b?nh nhân 2987 và 2988, là công dân Vi?t Nam t? Nh?t B?n v? n??c ngày 30/4. Hi?n c? 2 ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng c? s? ?ông Anh.

TP. HCM ?ang cách ly 3 ca, 2990, 2991, 2992. Trong ?ó b?nh nhân 2990 là công dân Vi?t Nam, t? Qatar v? Tân S?n Nh?t, TP.HCM ngày 17/4. Ke??t qua? xe?t nghie??m l?n 2 nga?y 1/5 du?o?ng ti?nh vo??i SARS-CoV-2. Hie??n be??nh nha?n ?u?o??c ca?ch ly, ?ie??u tri? ta?i Be??nh vie??n Da? chie??n Cu? Chi.

2 tr??ng h?p còn l?i là chuyên gia ?n ??, nh?p c?nh sân bay Tân S?n Nh?t ngày 17/4, hi?n ?u?o??c ca?ch ly, ?ie??u tri? ta?i Be??nh vie??n Da? chie??n Cu? Chi.

 

?à N?ng cách ly 2 ca nh?p c?nh 2993 và 2994. C? 2 t? Nh?t B?n v? Vi?t Nam ngày 23/4 và 2/5. Hi?n c? 2 ?ang ?i?u tr? t?i B?nh vi?n Ph?i ?à N?ng.

Hà T?nh cách ly b?nh nhân 2995, n?, 25 tuo??i, la? co?ng da?n Vie??t Nam co? ?i?a chi? ta?i huy?n Nho Quan, t?nh Ninh Bình. Nga?y 28/4, b?nh nhân trên tu?? nu?o??c ngoa?i nha??p ca?nh Cu??a kha??u Quo??c te?? Ca??u Treo va? ?u?o??c ca?ch ly ngay ti?nh Ha? Ti?nh. Ke??t qua? xe?t nghie??m l?n 4 nga?y 4/5du?o?ng ti?nh vo??i SARS-CoV-2. Hie??n be??nh nha?n ?u?o??c ca?ch ly, ?ie??u tri? ta?i Be??nh vie??n ?a khoa khu vu??c Cu??a kha??u quo??c te?? Ca??u Treo.

Khánh Hoà cách ly b?nh nhân 2996 là n?, 24 tu?i, công dân Vi?t Nam có ??a ch? t?i huy?n Di?n Châu, t?nh Ngh? An. Ngày 24/4, b?nh nhân trên t? Nh?t B?n nh?p c?nh Sân bay Cam Ranh trên chuy?n bay VJ2723 va? ???c ca?ch ly ta?i t?nh Khánh Hòa. K?t qu? xét nghi?m l?n 2 nga?y 4/5 d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n b?nh nhân ???c ca?ch ly, ?i?u tri? ta?i Trung tâm Y t? Cam Lâm.

Nh? v?y ??n chi?u 4/5, Vi?t Nam ghi nh?n 2.995 ca Covid-19, trong ?ó có 1.608 ca lây nhi?m trong n??c.

Riêng t? ngày 29/4 ??n nay, n??c ta b??c vào làn sóng d?ch m?i v?i 37 tr??ng h?p lây nhi?m trong n??c, trong ?ó Hà Nam 14 ca, V?nh Phúc 14 ca, Hà N?i 4 ca, H?ng Yên 2 ca, ?à N?ng 2 ca, TP.HCM 1 ca.

Các ??a ph??ng ?ang còn cách ly, theo dõi s?c kho? h?n 40.000 ng??i, trong ?ó cách ly t?i b?nh vi?n 561 tr??ng h?p, cách ly t?p trung h?n 22.000 ng??i, h?n 17.000 ng??i ?ang cách ly t?i nhà.

??n nay, Vi?t Nam ?ã ch?a kh?i 2.560 b?nh nhân Covid-19. S? t? vong v?n là 35 tr??ng h?p.

Thúy H?nh

Bình luận

Những tin mới hơn