Xây dựng Đà Lạt thành thành phố sáng tạo UNESCO

Đà Lạt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là một trong 7 thành phố của Việt Nam (cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long, Vũng Tàu) xây dựng thành phố sáng tạo UNESCO.
 
Xây dựng Đà Lạt thành thành phố sáng tạo UNESCO
Đà Lạt xây dựng thành phố sáng tạo.
 
Theo kế hoạch xây dựng “Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO” do Bộ này ban hành, Đà Lạt có các tiềm năng phát huy sáng tạo để phát triển bền vững và hội đủ các tiêu chí cơ bản như: Xác định sáng tạo là yếu tố có tính chất chiến lược trong quá trình phát triển bền vững của thành phố ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường; đưa văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa vào các kế hoạch, chiến lược phát triển đô thị, trong đó tạo điều kiện cho quá trình sáng tạo, sản xuất, phân phối và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động văn hóa; phát triển các trung tâm sáng tạo và đổi mới; tạo điều kiện hưởng thụ các sản phẩm văn hóa cho người dân đô thị...
 
Khi tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo, các thành phố cam kết chia sẻ những thực hành tốt nhất, đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức gắn liền với trách nhiệm, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, phát triển hợp tác với khu vực công và tư cũng như các tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhằm: Tăng cường sáng tạo, sản xuất, phân phối và truyền bá về các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ văn hóa; Phát triển các không gian sáng tạo và đổi mới, mở rộng cơ hội cho những người sáng tạo và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa; Nâng cao việc tiếp cận và tham gia vào đời sống văn hóa, đặc biệt đối với các nhóm và cá nhân yếu thế, dễ bị tổn thương; Lồng ghép văn hóa và sáng tạo vào các kế hoạch phát triển bền vững.
 
Được biết, mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) ra đời năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là yếu tố chiến lược cho sự phát triển bền vững. UCCN xét yếu tố sáng tạo của các thành phố trên 7 lĩnh vực: thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông, điện ảnh, thiết kế, ẩm thực, văn học và âm nhạc. Đến nay, đã có 246 thành phố trên thế giới tham gia mạng lưới này và cùng hướng tới một mục tiêu chung: đặt sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa vào trung tâm của các kế hoạch phát triển ở cấp địa phương và tích cực hợp tác ở cấp quốc tế. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Hà Nội là thành phố đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Đà Lạt căn cứ vào thế mạnh sáng tạo của địa phương lựa chọn 1 trong 7 lĩnh vực sáng tạo, gồm thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thông, điện ảnh, thiết kế, ẩm thực, văn học, âm nhạc, hoàn thiện hồ sơ để Đà Lạt sớm được công nhận “Thành phố sáng tạo trong Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO” vào cuối năm 2022. 
 
QUỲNH UYỂN

Bình luận

Những tin mới hơn