Xây dựng, nâng cấp hơn 9.000 km đường giao thông

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy “Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025”; theo đó, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh được xây dựng, nâng cấp, mở rộng thông thoáng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, mở rộng hệ thống giao thông liên tỉnh và nội tỉnh, tổng chiều dài 9.320,7 km. Trong đó, 19,2 km cao tốc (tiêu chuẩn loại B); 507,5 km đường quốc lộ; 663 km đường tỉnh; 651 km đường đô thị và 7.480 km đường huyện, xã và giao thông nông thôn.
 
Các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương nội đồng cũng được kiên cố hóa. Toàn tỉnh đã xây dựng 430 công trình thủy lợi và mở rộng 21,64 km kênh mương, tăng thêm diện tích 1.932 ha cây trồng, hoa màu được tưới nước...
 
THANH HỒNG
 

Bình luận

Những tin mới hơn