Xét nghiệm diện rộng đợt 3, Hà Nội lấy mẫu cho 817.765 người

??n ngày 7/9, 817.765 ng??i ? Hà N?i ?ã ???c l?y m?u xét nghi?m Covid-19. Trong ?ó, 685.519 m?u ?ã có k?t qu? v?i 11 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2.

 

UBND thành ph? ban hành k? ho?ch v? xét nghi?m di?n r?ng phát hi?n ca nhi?m SARS-CoV-2, v?i ch? tiêu yêu c?u l?y 1 tri?u m?u.

Ngành y t? Hà N?i ?ã ph?i h?p v?i 30 qu?n, huy?n, th? xã t? ch?c l?y m?u xét nghi?m cho ng??i sinh s?ng trong các khu v?c phong t?a, các khu v?c nguy c? cao có nhi?u ca b?nh, ? d?ch và ng??i thu?c các nhóm ??i t??ng có nguy c? cao.

Nhóm ??i t??ng nguy c? cao, d? m?c Covid-19 trong di?n l?y m?u là: Shipper; ng??i bán hàng t?i các ch?; nhân viên bán hàng t?i siêu th?, trung tâm th??ng m?i; nhân viên bán x?ng; lái xe khu công nghi?p, ???ng dài; b?o v?; công nhân xây d?ng ?ang m?c k?t t?i Hà N?i; nhân viên qu?y thu?c; ng??i làm t?i các kho hàng bán l?; ng??i tr?c ch?t ki?m d?ch; l?c l??ng h? tr? ch?ng d?ch…

Tính ??n h?t ngày 7/9, toàn thành ph? l?y ???c 817.765 m?u, ??t 81,78% k? ho?ch. Trong ?ó, 685.519 m?u có k?t qu? (11 m?u d??ng tính và 685.508 m?u âm tính), còn l?i 132.246 m?u ch?a có k?t qu?.

Vi?c l?y m?u cho ng??i s?ng trong khu v?c phong t?a ???c tri?n khai th?c hi?n t?i 8 qu?n, huy?n. ?ó là ?ông Anh, ??ng ?a, Hà ?ông, Hai Bà Tr?ng, Hoàn Ki?m, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Xuân v?i s? m?u d? ki?n là 200.000 m?u.

T?ng s? m?u ?ã ???c l?y là 44.663 m?u, ??t 22,3%, trong ?ó 36.064 m?u ?ã có k?t qu? âm tính, s? còn l?i ?ang ch? k?t qu?.

K?t qu? l?y m?u cho ng??i sinh s?ng trong các khu v?c nguy c? cao và ??i t??ng nguy c? cao v?i ch? tiêu d? ki?n là 800.000 m?u, tri?n khai t?i 30 qu?n, huy?n, th? xã. Hi?n ?ã l?y ???c 773.102 m?u, ??t 96,6% so v?i k? ho?ch. Trong ?ó, 649.455 m?u có k?t qu? (649.444 m?u âm tính, 11 m?u d??ng tính), s? còn l?i ?ang ch? k?t qu?.

 

C? th?, theo S? Y t? Hà N?i, 10 tr??ng h?p d??ng tính thu?c ??i t??ng ? khu v?c nguy c? ghi nh?n t?i 3 qu?n, huy?n. ?ó là Thanh Xuân 7 tr??ng h?p (Thanh Xuân Nam: 6, Thanh Xuân Trung: 1), Thanh Trì có 2 tr??ng h?p (??u t?i T? Thanh Oai), Hà ?ông 1 tr??ng h?p (Quang Trung). 1 tr??ng h?p d??ng tính là ??i t??ng nguy c? ? xã Tân Minh, huy?n Th??ng Tín.

?? hoàn thành ???c k? ho?ch thành ph? giao, hi?n t?i các qu?n, huy?n, th? xã v?n ?ang ti?p t?c l?y m?u xét nghi?m ?? phát hi?n, bóc tách k?p th?i các tr??ng h?p F0 ra kh?i c?ng ??ng, th?c hi?n cách ly, ?i?u tr? theo quy ??nh.

??ng th?i, S? Y t? Hà N?i s? ?ánh giá l?i các khu v?c nguy c?, và ?ánh giá thêm v? khu v?c nguy c?, ??i t??ng nguy c? ?? th?c hi?n hi?u qu? công tác phòng ch?ng d?ch.

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn