Xiaomi 11T, 11T Pro và 11 Lite 5G NE chính thức ra mắt

Các s?n ph?m chuyên dùng sáng t?o n?i dung v?a ???c Xiaomi gi?i thi?u bao g?m: Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro và phiên b?n m?i nh?t Xiaomi 11 Lite 5G NE. 

V?i Xiaomi 11T và Xiaomi 11T Pro, Xiaomi ti?p t?c mang ??n m?t cu?c cách m?ng v? kh? n?ng quay phim và nhi?p ?nh trên ?i?n tho?i v?i các tính n?ng giúp ki?n t?o nên nh?ng “th??c phim ma thu?t”. V?i các s?n ph?m c?a dòng Xiaomi 11T, nh?ng công ngh? quay phim hàng ??u gi? ?ây n?m g?n trong lòng bàn tay c?a nh?ng nhà sáng t?o tài n?ng và luôn ??y ?p ý t??ng giúp ng??i dùng thay th? nh?ng thi?t b? làm phim n?ng n? và ??t ti?n khác. 

Không nh?ng v?y, n?u ng??i dùng ?ang tìm ki?m m?t chi?c smartphone có v? ngoài th?i th??ng ?i cùng các tính n?ng tiên ti?n, kích thích kh? n?ng sáng t?o vô h?n, Xiaomi 11 Lite 5G NE v?i thi?t k? nh? t?a lông h?ng, siêu m?ng chính là s? l?a ch?n thích h?p. 

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro ???c trang b? công ngh? s?c nhanh ??c quy?n Xiaomi HyperCharge 120W. Công ngh? này theo Xiaomi công b? là cho phép thi?t b? s?c lên 100% ch? trong 17 phút. ?? ??t ???c ?i?u này, các công ngh? c?i ti?n nh? b?m s?c kép, c?u trúc pin hai ng?n, MTW, ?ng d?ng công ngh? Graphene trên pin Li-ion và công ngh? Mi-FC ??u ?ã ???c c?p nh?t cho s?n ph?m. Tính an toàn c?a pin ???c ??m b?o b?i Ch?ng nh?n H? th?ng S?c nhanh An toàn t? TÜV Rheinland – T? ch?c qu?c t? ch?ng nh?n ??c l?p ki?m soát v? k? thu?t và an toàn – v?i 34 tính n?ng s?c và an toàn dành cho pin, theo dõi nhi?t ?? th?i gian th?c cùng các bi?n pháp khác.

Xiaomi 11T, 11T Pro và 11 Lite 5G NE chính th?c ra m?t - ?nh minh ho? 2

Ngoài ra, thi?t b? còn ???c trang b? b? vi x? lý cao c?p Qualcomm Snapdragon 888 mang ??n s?c m?nh c?n thi?t ?? thúc ??y và t?i ?u hóa nhi?u tính n?ng AI c?a máy. 

Bên c?nh hi?u n?ng n?i tr?i, Xiaomi 11T Pro còn s? h?u b? ba camera m?nh m? ???c thi?t l?p v?i góc r?ng 108MP chuyên nghi?p, ?ng kính tele 2x và ?ng kính góc siêu r?ng 120°. Và trên h?t, s?n ph?m mang ??n cho ng??i dùng ch?c n?ng quay phim ???c tính toán và thi?t k? ?n t??ng v?i các ch? ?? AI Cinema ch? v?i m?t l?n nh?n, cùng v?i kh? n?ng quay video 8K và HDR10 + cho phép chúng ta ghi l?i c?nh quay s?c nét nh? khi s? d?ng công ngh? ISO thông minh c?a máy ?nh k? thu?t s?.

Xiaomi 11T Pro s? d?ng màn hình ph?ng AMOLED FHD+ kích th??c 6,67 inch cùng t?n s? quét 120Hz ???c x?p h?ng DisplayMate A +, h? tr? b?i TrueColor, Dolby Vision và HDR10 + cho hi?n th? h?n 1 t? màu, ?? sáng t?i ?a 1000 nits, cung c?p t?c ?? l?y m?u c?m ?ng lên ??n 480Hz và ???c bao ph? b?i dòng kính c??ng l?c Corning Gorilla ch?c ch?n nh?t cho ??n nay – Corning Gorilla Glass Victus. V?i Dolby Vision, Xiaomi 11T Pro s? mang ??n cho ng??i dùng tr?i nghi?m hình ?nh s?ng ??ng, s?c nét  và chân th?t ??n t?ng chi ti?t v?i ?? sáng t?i canh chu?n nh? trong không gian th?c.

Màn hình c?ng có m?t s? ch?c n?ng ch?m sóc và b?o v? ng??i dùng kh?i m?i m?t, ch?ng h?n nh? Ch? ?? ??c 3.0, hay ch? ?? True Display t? ??ng ?i?u ch?nh nhi?t ?? màu theo các ?i?u ki?n xung quanh giúp ng??i dùng có th? xem các hi?n th? màn hình rõ ràng và tho?i mái nh?t. Có th? nói, v?i Dolby Atmos và h? th?ng loa kép chuyên d?ng SOUND BY Harman Kardon, Xiaomi 11T Pro s? ti?p t?c d?n ??u phân khúc v? tr?i nghi?m hình ?nh và âm thanh trên máy, mang ??n âm thanh lôi cu?n, h?p d?n trên nhi?u danh m?c n?i dung khác nhau nh? âm nh?c, phim ?nh, podcast và ch?i game. 

Xiaomi 11T

Bên c?nh các tính n?ng nh? c?m ba camera ?? phân gi?i cao, cùng v?i b? công c? h? tr? AI giúp t?i ?u kh? n?ng và n?ng su?t sáng t?o n?i dung c?a ng??i dùng, Xiaomi 11T còn có th? t?o ra các b?c ?nh có ?? nét cao t? c?m ba camera v?i ?? phân gi?i cao 108MP cho góc r?ng, góc siêu r?ng 120° và camera t? xa 2x.

Xiaomi 11T, 11T Pro và 11 Lite 5G NE chính th?c ra m?t - ?nh minh ho? 3
Xiaomi 11T

Máy ???c trang b? màn hình AMOLED 6,67 inch v?i t?n s? quét 120Hz c?a Xiaomi mang ??n cho ng??i dùng ch?t l??ng hình ?nh HDR10 + v?i ?? s?c nét tuy?t v?i và ?? trong và sáng nh? pha lê. V?i h?n 1 t? màu hi?n th? cho tr?i nghi?m hình ?nh s?ng ??ng nh?t, cùng m?t lo?t các tính n?ng ch?m sóc m?t và t?c ?? l?y m?u c?m ?ng lên ??n 480Hz, khi ch? c?n ch?m nh? vào màn hình, ng??i dùng hoàn toàn có th? canh chu?n nét và ch?p ???c b?c ?nh hoàn h?o dù ch? trong kho?nh kh?c thoáng qua.

Dù là ?ang quay phim hay ch?nh s?a nh?ng th??c phim ?i?n ?nh c?a riêng mình, Xiaomi 11T luôn bên b?n su?t c? ngày nh? vào chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra ti?t ki?m n?ng l??ng, pin 5000mAh dung l??ng l?n và s?c turbo có dây 67W giúp s?c ??y 100% ch? 36 phút. 

Giá thành s?n ph?m và thông tin m? bán 

Xiaomi 11T Pro và Xiaomi 11T ???c gi?i thi?u v?i 3 màu th?i th??ng v?i l?p v? ngoài hoàn thi?n ??p m?t bao g?m Xám thiên th?ch, Tr?ng ánh tr?ng và Xanh thiên thanh. 

Xiaomi 11T có hai phiên b?n:  8GB + 128GB và 8GB + 256GB, v?i giá l?n l??t EUR 499 và EUR 549.

Xiaomi 11T Pro có ba phiên b?n: 8GB + 128GB, 8GB + 256GB và 12GB + 256GB có giá là EUR 649, EUR 699 và EUR 749.

C? hai m?u s? s?m xu?t hi?n t?i các kênh phân ph?i chính th?c c?a Xiaomi t?i Vi?t Nam trong th?i gian s?m nh?t.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE chính th?c l? di?n v?i thi?t k? tinh gi?n ??c tr?ng c?a Xiaomi v?i thân máy ??t m?c siêu m?ngvà nh?, ch? 6,81mm và 158g, ???c hoàn thi?n b?i ???ng vi?n khung m?ng 1,88mm ? c? vi?n trên và các c?nh v?i 4 màu th?i th??ng. Bên c?nh ?en m?c b?n, Xanh K?o ng?t và H?ng thanh ?ào, Xiaomi ti?p t?c b? sung thêm vào b? s?u t?p m?t b?n màu hoàn toàn m?i – Tr?ng b?ng tuy?t v?i màu tr?ng x?p và có ?? tinh t? nhiên nh? màu bông tuy?t r?i.

Xiaomi 11T, 11T Pro và 11 Lite 5G NE chính th?c ra m?t - ?nh minh ho? 4
Xiaomi 11 Lite 5G NE

V?i s? k?t h?p t? màn hình AMOLED 6.55 inch h? tr? b?i TrueColor 10-bit và Dolby Vision®, Xiaomi 11 Lite 5G NE giúp mang ??n cho b?n tr?i nghi?m hình ?nh c?c k? s?ng ??ng v?i s?c màu r?c r?, cùng v?i ?? sáng, ?? t??ng ph?n và chi ti?t ?nh ?áng kinh ng?c. V?i chi?c camera k? th?a nh?ng ?u ?i?m c?a dòng Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE có kh? n?ng ch?p ?nh t?t nh?t trong phân khúc v?i camera chính 64MP, camera góc siêu r?ng 8MP và camera telemacro 5MP. Ngoài ra, ch? ?? ghi hình ??c s?c c?a thi?t b? còn bao g?m các tính n?ng h? tr? AI nh? One-click AI Cinema, các hi?u ?ng ?i?n ?nh cho video và ch? ?? quay Vlog giúp ng??i dùng có th? tho? s?c khám phá và sáng t?o ra nh?ng n?i dung video ?a d?ng.

Trên n?n t?ng Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE s? t?n d?ng t?i ?a s?c m?nh 5G ?? nâng cao tr?i nghi?m hàng ngày c?a ng??i tiêu dùng trên thi?t b?. V?i k?t n?i c?c nhanh trong t?m tay, b?n có th? phát tr?c tuy?n video HD ho?c các game trên ?i?n tho?i ?òi h?i c?u hình kh?ng mà không lo b? gi?t lag, c?ng nh? tho?i mái t?n h??ng các cu?c g?i video v?i hình ?nh ???c x? lý vô cùng tinh t? và s?c nét. Thi?t b? c?ng ???c trang b? pin 4.250mAh và s?c nhanh 33W cho th?i gian s?c nhanh chóng, th?i l??ng s? d?ng lâu dài và tr?i nghi?m xuyên su?t, li?n m?ch.

Ba phiên b?n 6GB + 128GB, 8GB + 128GB, và 8GB + 256GB c?a Xiaomi 11 Lite 5G NE s? ???c m? bán t?i các kênh phân ph?i chính th?c c?a Xiaomi v?i giá kh?i ?i?m EUR 369 và s? s?m có m?t t?i Vi?t Nam. 

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 491 ?ánh giá, th? h?ng là 4.5/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

Bình luận

Những tin mới hơn